Browse

竹中繁

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
竹中繁Zhu ZhongfanGiven Name (名)Chinesepreferred Name
竹中繁子Takenaka ShigekoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Japanese
竹中繁Zhuzhong Fan Other Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
竹中繁子Zhuzhong FanziOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1875-11-011968-10-29female-


Note
external link: https://kotobank.jp/word/%E7%AB%B9%E4%B8%AD%20%E7%B9%81-1648724


Authority data
VIAF 


Assignments: 11 | Assignments in ECPO: 1
Article
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 8, page: 49, 50, 51, 52, 53 - Author
日本民法及刑法的改正與女性權利的擴張Riben min fa ji xing fa de gai zheng yu nu xing quan li de kuo zhangThe relationship between the rectification of Japanese civil and criminal laws and the expansion of women's rights
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 9, page: 43, 44, 45, 46, 47 - Author
日本廢娼問題Riben chang ji wen tiThe problem of prostitution in Japan
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 9, page: 97, 98, 99 - Author
日本的產兒制限運動Riben de chan er zhi xian yun dongThe birth control movement in Japan
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 9, page: 99, 100, 101 - Author
日本全國高等女學校校長會議輿公民教育Riben quan guo gao deng nu xue xiao xiao zhang hui yi yu gong min jiao yuThe conference for principals of female higher-education institutions in Japan and mass education
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 9, page: 101, 102, 103 - Author
日本礦山勞動婦人Riben kuang shan lao dong fu renFemale mine workers in Japan
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 10, page: 89, 90, 91 - Author
日本中等女教員聯合與空前的大會Riben zhong deng nu jiao yuan lian he yu kong qian de da huiThe united and unprecedented conference for female educators of secondary schools in Japan
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 11, page: 65, 66 - Author
日本農村婦人的副業Riben nong cun fu ren de fu yeThe minor occupations of female peasants in Japan
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 11, page: 69, 70 - Author
日本女性的職業戰線悲觀Riben nu xing de zhi ye zhan xian bei guan
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 11, page: 70 - Author
日本各婦人團體關於府縣會議員總選舉對策 Riben ge fu ren tuan ti guan yu fu xian hui yi yuan zong xuan ju dui ceStrategies of women's groups regarding senate elections in Japan
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 11, page: 70, 71 - Author
日本民法改正案全部脫稿後的女權Riben min fa gai zheng an quan bu tuo gao hou de nu quanWomen's rights all completed after the rectification of civil law
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 12, page: 79, 80, 81 - Author
日本首都的職業婦人的調查Riben shou du de zhi ye fu ren de diao chaThe investigation of professional women in the capital city of Japan