Browse

班昭

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
班昭Ban ZhaoGiven Name (名)Chinesepreferred Name
曹大姑Cao DaguOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
曹大家Cao DaguOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
 - 


Assignments: 9 | Assignments in ECPO: 4
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 208, 209 - mentioned in article
婦女的美術/ 應該研究文藝Fu nu de mei shu/ Ying gai yan jiu wen yiWomen s arts/ Should study literature and art
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 4, page: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 - mentioned in article
蘇滬間鄉鎮社會婦女的生活Su hu jian xiang zhen she hui fu nu de sheng huoThe social life of women in villages and towns in Su and Hu
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 121, 122 - mentioned in article
班昭論Ban Zhao lunDiscussing Ban Zhao
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 122 - mentioned in article
讀女孝經女誡Du Nu xiao jing Nu jieReading the women's classic of filial piety and admonitions for women
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 78 - mentioned in article
弔裘梅侶女士Diao Qiu Meilu nu shiLady scholar Lü's hanging fur coat
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 10, page: 57 - mentioned in article
女學生入學歌Nu xue sheng ru xue geSong for female students entering school
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 10, page: 65, 66, 67, 68 - mentioned in article
滿婦奏興女學摺稿Man fu zou xing nu xue zhe gaoManchurian women celebrate girls' schools and write a memorial to the emperor
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 11, page: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 - mentioned in article
新罪業,亞陸女學界七大罪案(城東女學社年假演說稿)Xin zui ye, Ya lu nu xue jie qi da zui an (Chengdong nu xue she nian jia yan shuo gao)New works of vice, the seventh case of vice in girls' schools in Asia (A lecture at the Chengdong girls society's year's
 


Image
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 158 - depicted on image
女中太史/ 班昭Nu zhong tai shi/ Ban ZhaoFemale historian/ Ban Zhao