Browse

王雲五

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
王雲五Wang YunwuGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1888-07-091979-08-14male-


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 12 | Assignments in ECPO: 10
Article
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 8, page: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 - mentioned in article
家庭演講與女子的民眾教育Jia ting yan jiang yu nu zi de min zhong jiao yuFamily lecture and women s mass education
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 266 - Author
商務印書館出版「字典辭書」Shang wu yin shu guan zi dian ci shuCommercial Press dictionaries and wordbooks
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 2, page: 14 - Author
王雲五先生發明四角號碼檢字之實際應用書籍Wang Yunwu xian sheng fa ming si jiao hao ma jian zi zhi shi ji ying yong shu jiMr. Wang Yunwu invented practical books of the four-corner method
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 3, page: 4 - Editor
萬有文庫Wan you wen kuUniversal libraries
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 4, page: 4 - Editor
萬有文庫Wan you wen kuUniversal libraries
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 82 - Author
東方雜誌Dongfang zazhiThe Eastern Miscellany
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 5, page: 4 - Editor
萬有文庫Wan you wen kuUniversal libraries
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 6, page: 4 - Editor
萬有文庫Wan you wen kuUniversal libraries
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 6, page: 9 - mentioned in advertisement
百科名彙Bai ke ming huiEncyclopedia terminology
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 9, page: 124 - mentioned in advertisement
王雲五大辭典Wang Yunwu da ci dianWang Yunwu Dictionary
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 10, page: 4 - Editor
萬有文庫Wan you wen kuUniversal libraries
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 10, page: 9 - mentioned in advertisement
王雲五大辭典Wang Yunwu da ci dianWang Yunwu Dictionary