Browse

George Bernard Shaw

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
George Bernard ShawGiven Name (名)Englishpreferred Name
蕭伯納Xiao BonaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
蕭氏Xiao ShiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1856-07-261950-11-02male-


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 6 | Assignments in ECPO: 10
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 2, page: 154, 155, 156, 157, 158 - mentioned in article
幸運的時髦小姐Xing yun de shi mao xiao jieLucky Miss. Fashion
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 6, page: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 - mentioned in caption
蕭伯納論婦女問題Xiaobona lun fu nu wen tiBernard Shaw's discussion on woman question
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 61, 62, 63, 64 - mentioned in article
法國女傑貞德五百週年紀念Faguo nu jie Zhende wu bai zhou nian ji nianThe five-hundredth anniversary of French heroine Jeanne d Arc
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 11, page: 115 - mentioned in article
蕭伯納夫人Xiaobona fu renBernard Shaw's wife
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 5, 6 - mentioned in article
蕭伯納所見的蘇俄婦女 (上)Xiaobona suo jian de Su E fu nu (shang)The women from the Soviet Russia in the eyes of Bernard Shaw (part one)
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 242 - Author
「文學研究會叢書世界文學名著」商務印書館出版Wen xue yan jiu hui cong shu shi jie wen xue ming zhu shang wu yin shu guan chu banBook series of literature study association masterpieces of world literature commercial press