Browse

朱淑真

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
朱淑真Zhu ShuzhenGiven Name (名)Chinesepreferred Name
朱淑貞Zhu ShuzhenPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1135-00-001180-00-00female-


Authority data
VIAF, Wikidata, Baidu 


Assignments: 4 | Assignments in ECPO: 5
Article
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 4, page: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 - mentioned in article
朱淑真及其詩詞Zhu Shuzhen ji qi shi ciZhu Shuzhen and her poetry
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 6, page: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 - mentioned in article
期望女文學家的崛起Qi wang nu wen xue jia de jue qiHope to see the rise of female writers
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 7, page: 79, 80, 81, 82, 83 - mentioned in caption
朱淑真生查子詞辯誣Zhu Shuzhen sheng zha zi ci bian wuTo verify the authorship of Zhu Shuzhen's sheng zha zi poems
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 9, page: 53, 54, 55 - mentioned in article
小立斜陽憶舊時/ 六朝松下Xiao li xie yang yi jiu shi/ Liu chao song xiaStanding in the sunset while thinking about the past/Under juniperus chinensis from Six Dynasties