Browse

The Paramount Pictures Corporation

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
The Paramount Pictures CorporationGiven Name (名)Englishpreferred Name
派拉蒙公司Pailameng gong siOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
派拉蒙PailamengOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
拍拉蒙脫PailamengtuoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
柏拉蒙BolamengOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
拍拉蒙PailamengOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Par.Other Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)English

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 28 | Assignments in ECPO: 8
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 40 - mentioned in article
曼琳黛屈里絲的新片Manlin Daiqulisi de xin pianThe new movie of Marlene Dietrich
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 44 - mentioned in article
這樣的好萊塢!zhe yang de hao lai wu!Such Hollywood!
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 40 - mentioned in article
好萊塢花絮Haolaiwu hua xuTitbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 50, 51 - mentioned in article
好萊塢花絮Haolaiwu hua xuTitbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 70, 71 - mentioned in article
聖林漫錄sheng lin man luRandom Records of the Sacred Forest
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 54 - mentioned in article
好萊塢閒話Haolaiwu xian huagossips of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 52 - mentioned in article
“阿麗絲異鄉遊記”將拍成電影“Alisi yi xiang you ji” jiang pai cheng dian ying"Alice in Wonderland" will be made into a movie
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 29, page: 40 - mentioned in caption
拍拉蒙脫電影明星弗蘭克錫司第近影Pailamengtuo dian ying ming xing Fulankexisidi jin yingA recent photo of Fulankexisidi, the movie star of the Paramount Pictures
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 40 - mentioned in caption
拍拉蒙脫女星懷茵吉潑生近影Pailamengtuo nu xing Huaiyinjiposheng jin yingA recent (or close-up) photo of the Paramount female movie star, Wynne Gibson
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 40 - mentioned in caption
拍拉蒙脫女星卡門彭司近影Pailamengtuo nu xing Kamenpengsi jin yingRecent photo of Carmen Barnes, the Paramount female star
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 47 - mentioned in caption
美國柏拉蒙公司新明星Peggy Shannon潑蓋珊濃的體美mei guo Bailameng gong si xin ming xing Peggy Shannon de ti meiThe physical beauty of Peggy Shannon, a new Paramount star in America
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 29 - mentioned in caption
(上) 當然我們一看就知道這是傑克哥根弟弟的面孔!(shang) dang ran wo men yi kan jiu zhi dao zhe shi Jackie Coogan di di de mian kong!(above) Of course we know at the first sight that this is the face of the younger brother of Jackie Coogan.
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 46, page: 47 - mentioned in caption
美麗花王瑪麗白蘭mei li hua wang Mali BailanThe beautiful flower queen Mary Brian
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 30 - mentioned in caption
老少傾倒之拍拉蒙女星麗麗黛密泰lao shao qing dao zhi Pailameng nu xing LilidaimitaiLilidaimitai, the female star from Paramount who captivates the heart of both the old and the young
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 47 - mentioned in caption
拍拉蒙小女星蜜脫齊格林在帆船上活潑的姿勢pai la meng xiao nu xing Mituoqigelin zai fan chuan shang huo po de zi shiThe lively posture of the little female star Mituoqigelin from Pailameng in a sailing boat
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 10, page: 29 - mentioned in caption
拍拉蒙女星佛蘭錫第與男星斯蒂華歐因在海濱時之合影Palameng nu xing Fulanxidi yu nan xing Sidihuaouyin zai hai bing shi zhi he yingGroup photo of the female star Frances Dee and the male star Stuart Erwin from Paramount on the beach
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 10, page: 47 - mentioned in caption
拍拉蒙女星弗哀華雷的夏裝Pailameng nu xing Fuaihualei de xia zhuangThe summer dress of Fu'aihualei, the female star from Pailameng
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 29 - mentioned in caption
Claire Dodd 拍拉蒙女星克萊爾道德之騎馬裝束pai la meng nu xing Claire Dodd zhi qi ma zhuang shuThe horse-riding apparel of Claire Dodd, the female star from Pailameng
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 38 - mentioned in caption
派拉蒙女星愛德利安愛姆斯之玉影Pailameng nu xing Aideli'an'aimusi zhi yu yingA Precious Foto of Aideli'an'aimusi from the Paramount Pictures Corporation
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 55 - mentioned in caption
派拉蒙新片中之尼羅皇后在乳中淴浴Pailameng xin pian zhong zhi Niluo huang hou zai ru zhong hu yuThe Queen of Nil Bathing in Milk in a New Film of the Paramount Pictures Corporation
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 55 - mentioned in caption
派拉蒙新片[......]Pailameng xin pian [......]A New Film of the Paramount Pictures Corporation [......]
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 21, page: 56 - mentioned in caption
派拉蒙女星美莉霍金絲近影Pailameng nu xing Meili Huojinsi jin yingA Recent Photo of a Woman Star Meilin Huojinsi of the Paramount Pictures Corporation
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 22, page: 51 - mentioned in caption
派拉蒙女明星佛蘭茜士第之新裝倩影Pailameng nu ming xing Folanqianshi Di zhi xin zhuang qian yingNew Outfit of the Paramount Star Frances Dee
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 41 - mentioned in caption
卡羅琳拍之秋波流盼Kaloulinpai zhi qiu po liu panCarole Lombard's beautiful eyes
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 27 - mentioned in caption
美國派拉蒙拍攝豹姑娘一片,因選女主角問題由一千二百個女子當中獨有她被選,真是幸運呵!凱絲林巴克。Meiguo Pailameng pai she bao gu niang yi pian, yin xuan nu zhu jiao wen ti you yi qian er bai ge nu zi dang zhong you ta bei xuan, zhen shi xing yun he ! Kaisi Linbake.The Paramound Picture Corporation in America is shooting "Miss Leopard". She is really luckey to have been chosen among 1200 girls. Kaisilinbake.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 59 - mentioned in caption
第六對銀幕上的大情人: 瑪琳黛菊絲、克萊夫布洛克。Marlene Dietrich, Olive Brookdi liu dui yin mu shang de da qing ren: Malindaijusi, Kelaifubulluoke. Marlene Dietrich, Olive Brook.The Sixth Great Couple on the Screen: Marlene Dietrich, Clive Brook.
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 13, page: 32, 33 - mentioned in caption
上:派拉蒙影片"Eight Girls in A Boat"之一幕shang:Pailameng ying pian " Eight Girls in A Boat " zhi yi mu
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 61 - mentioned in caption
弗萊麥茂利 Fred Mac Murray (Par.)Fulai Mai Maoli Fred Mac Murray (Par.) Fred Mac Murray (Par.)