Browse

朱秋痕

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
朱秋痕Zhu QiuhenOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
Baidu 


Assignments: 23 | Assignments in ECPO: 9
Article
Linglong, Vol: 2, Iss: 22, page: 49 - mentioned in article
影界見聞錄ying jie jian wen luInformation of the Movie World
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 1, page: 64, 65 - mentioned in article
銀星點滴yin xing dian diAnecdotes of movie stars
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 3, page: 7, 8, 9, 10 - Author
怎樣對待姑嫂和翁姑ze yang dui dai gu sao han wong guHow to treat your sister- and parents-in-law
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 4, page: 56, 57, 58 - mentioned in article
朱秋痕的戀愛史Zhu Qiuhen de lian ai shiThe love story of Zhu Qiuhen
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 48 - depicted on image
明星公司第一次上發音片舊時京華主角朱秋痕女士ming xing gong si di yi ci shang fa yin pian jiu shi jing hua zhu jiao Zhu Qiuhen nu shiMs Zhu Qiuhen, the heroin of "The Glory of Peking in the old times", the sound film presented by Star Company for the first time
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 48 - mentioned in caption
明星公司第一次上發音片舊時京華主角朱秋痕女士ming xing gong si di yi ci shang fa yin pian jiu shi jing hua zhu jiao Zhu Qiuhen nu shiMs Zhu Qiuhen, the heroin of "The Glory of Peking in the old times", the sound film presented by Star Company for the first time
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 42 - depicted on image
(右圖) 朱秋痕孫敏在"前程" (you tu) Zhu Qiuhen Sun Min zai "qian cheng"(right) Zhu Qiuhen and Sun Min in the film "The Future"
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 42 - mentioned in caption
(右圖) 朱秋痕孫敏在"前程" (you tu) Zhu Qiuhen Sun Min zai "qian cheng"(right) Zhu Qiuhen and Sun Min in the film "The Future"
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 34 - depicted on image
新裝的朱秋痕xin zhuang de Zhu QiuhenZhu Qiuhen wearing her new dress
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 34 - mentioned in caption
新裝的朱秋痕xin zhuang de Zhu QiuhenZhu Qiuhen wearing her new dress
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 32, page: 46 - depicted on image
撫琴:朱秋痕fu qin: Zhu Qiuhen
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 32, page: 46 - mentioned in caption
撫琴:朱秋痕fu qin: Zhu Qiuhen
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 33, page: 35 - depicted on image
影事-消閑:朱秋痕、宣景琳、嚴月嫻ying shi - xiao xian: Zhu Qiuhen, Xuan Jinglin, Yan Yuexian
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 33, page: 35 - mentioned in caption
影事-消閑:朱秋痕、宣景琳、嚴月嫻ying shi - xiao xian: Zhu Qiuhen, Xuan Jinglin, Yan Yuexian
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 38, page: 31 - depicted on image
朱秋痕Zhu Qiuhen
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 38, page: 31 - mentioned in caption
朱秋痕Zhu Qiuhen
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 6, page: 39 - depicted on image
影星朱秋痕近影ying xing Zhu Qiuhen jin yingA Recent Photo of the Moviestar Zhu Qiuhen
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 6, page: 39 - mentioned in caption
影星朱秋痕近影ying xing Zhu Qiuhen jin yingA Recent Photo of the Moviestar Zhu Qiuhen
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 6, page: 40 - depicted on image
銀幕上的朱秋痕yin mu shang de Zhu QiuhenZhu Qiuhen on the screen
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 6, page: 40 - mentioned in caption
銀幕上的朱秋痕yin mu shang de Zhu QiuhenZhu Qiuhen on the screen
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 6, page: 41 - depicted on image
王引與朱秋痕Wang Yin yu Zhu QiuhenWang Yin and Zhu Qiuhen
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 6, page: 41 - mentioned in caption
王引與朱秋痕Wang Yin yu Zhu QiuhenWang Yin and Zhu Qiuhen
 


Advertisement
Linglong, Vol: 5, Iss: 31, page: 69 - mentioned in advertisement
影星照相集ying xing zhao xiang ji Movie stars' photo collection