Browse

Edward VIII, King of Britain

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Edward VIII, King of BritainGiven Name (名)Englishpreferred Name
Prince os WalesOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)English
威爾士親王Weiershi qin wangOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
愛德華第八世Aidehua di ba shiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
台維特TaiweiteOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
愛德華AidehuaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
The Prince of WalesOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)English
Edward, Duke of WindsorGiven Name (名)English
Prince of WalesOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)English

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1894-06-231972-05-28male-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata 


Assignments: 7 | Assignments in ECPO: 5
Article
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 17, 18 - mentioned in article
辛博森夫人的身世Xinpusen fu ren de shen shiLife experience of Mrs. Simpson
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 13, page: 70, 71, 72, 73, 74, 75 - mentioned in article
以伴舞作探聽新聞手段的美國女記者生活yi ban wu zuo tan ting xin wen shou duan de Meiguo nu ji zhe sheng huoAmerican female reporter's living - dance in order to snoop news
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 4 - mentioned in article
第廿三期要目di yi qi yao muImportant contents of the twenty-third issue
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 23, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25 - mentioned in article
辛博生夫人不愛英遜王愛德華Xinbosheng fu ren bu ai ying xun wang Aidehua
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 69, 70, 71, 72, 73 - mentioned in article
顛迷英國皇室中的三美婦dian mi Yingguo huang shi zhong de san mei fu