Browse

Arc, Jeanne d'

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Arc, Jeanne d'Given Name (名)Frenchpreferred Name
瓊英達克Qiongying DakeOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
若恩達克Ruoen DakeOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Joan of ArcOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)English
若安RuoanOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Jeanne d'ArcGiven Name (名)French
貞德Zhen DeOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
如安打克孃Ru'an Dake NiangOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
聖瓁安Sheng WoanOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Arc, Joan ofOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)English

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1410-01-061431-05-30female-


Note
Joan of Arc, nicknamed "The Maid of Orléans" (French: La Pucelle d'Orléans), is considered a heroine of France for her role during the Lancastrian phase of the Hundred Years' War, and was canonized as a Roman Catholic saint.


Authority data
GND, VIAF, Wikidata 


Assignments: 19 | Assignments in ECPO: 11
Article
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 1, page: 69, 70, 71, 72, 73 - mentioned in article
告全國女子(錄十月二十九日俄事警聞) Gao quan guo nu zi (lu shi yue er shi jiu ri E shi jing wen)Alerting all Chinese women: Alarming news from Russia on October 29th
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 3, page: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 - mentioned in article
中國第一女豪傑女軍人家花木蘭傳Zhongguo di yi nu hao jie nu jun ren jia Hua Mulan zhuanA biography of China's first heroine, and first female soldier, Hua Mulan
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 59 - mentioned in article
撫念時艱悲憤不能自已援筆書此以當哭Fu nian shi jian bei fen bu neng zi yi yuan bi shu ci yi dang kuComforting myself when remembering past hardship I cannot take up my pen to write this and so I cry
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 3, page: 70, 71, 72 - mentioned in article
詠世界十二女傑Yong shi jie shi er nu jieChants on the twelve heroines of the world
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 92, 93, 94, 95, 96 - mentioned in article
女學消息Nu xue xiao xiNews on women's learning
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 4, page: 7, 7 - mentioned in caption
若恩達克Jeanne d'Arc 記Ruoen Dake jiAbout Jeanne d'Arc
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 4, page: 93, 94, 95, 96 - mentioned in article
新女誡Xin nu jieNew admonitions for women
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 77 - mentioned in article
桃谿雪題詞Tao xi xue ti ciA poem on the snow at peach brook
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 52, 53, 54, 55, 56 - mentioned in article
法蘭西美術展覽場所之一瞥Fa lan xi mei shu zhan lan chang suo zhi yi pieA glimpse of the site of French art exhibition
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 10, page: 57 - mentioned in article
女學生入學歌Nu xue sheng ru xue geSong for female students entering school
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 61, 62, 63, 64 - mentioned in article
法國女傑貞德五百週年紀念Faguo nu jie Zhende wu bai zhou nian ji nianThe five-hundredth anniversary of French heroine Jeanne d Arc
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 12, page: 17, 18, 19, 20 - mentioned in article
蘇蘇女校開學演說Susu nu xiao kai xue yan shuoSpeech on the opening of Susu girls' school
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 12, page: 8, 9, 10, 11 - mentioned in article
非常期中婦女與國防工作fei chang qi zhong fu nu yu guo fang gong zuoWomen and national defense
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 13, page: 23 - mentioned in article
女間諜川島芳子在東京nu jian die Chuandao Fangzi zai DongjingThe female spy Chuandao Fangzi in Dongjing
 


Image
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 4, page: 7 - depicted on image
若恩達克 Jeanne d'Arc 記Ruoen Dake jiAbout Jeanne d'Arc
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 4, page: 7, 7 - mentioned in caption
若恩達克 Jeanne d'Arc 記Ruoen Dake jiAbout Jeanne d'Arc
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 21, page: 15 - mentioned in caption
紐約城中新立之法國女傑貞德石像Niuyue cheng zhong xin li zhi Faguo nu jie Zhende shi xiangA newly-built stone sculpture of French heroine Jeanne d'Arc in New York City