Browse

陳德徵

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
陳德徵Chen DezhengGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata, Baidu 


Assignments: 6 | Assignments in ECPO: 4
Article
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 1, page: 32, 33, 34, 35, 36 - Author
婦女運動的第一步Fu nu yun dong de di yi buThe first step for women's liberation
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 2, page: 36, 37, 38, 39 - Author
告知識階級的婦女Gao zhi shi jie ji de fu nuTo women of the intellectual class
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 3, page: 31, 32, 33, 34, 35, 36 - Author
賣淫事業之經濟的原因Mai yin shi ye zhi jing ji de yuan yinThe economic reasons behind the buisness of prostitution
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 4, page: 56, 57, 58, 59, 60 - Author
女性觀和戀愛觀Nu xing quan he lian ai quanOutlooks on women and outlooks on love
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 18, 19, 20, 21, 22 - Author
家族制度的破產觀Jia zu zhi du de po chan guanThe breakdown of family system
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 6, page: 102, 103, 104, 105, 106, 107 - Author
婚姻和生育Hun yin he sheng yuMarriage and bearing children