Browse

方君明

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
方君明Fang JunmingOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name
君明JunmingOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablegender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 5
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 36 - Author
瓊克羅馥的束腰帶癖Qiong Keluofu de shu yao dai piJoan Crawford's special habit of wearing a waistband
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 13 - Donor
南商銀行科畢業潘杏端女士Nan shang yin hang ke bi ye Pan Xiangduan nu shiMs Pan Xinduan graduated from the banking section at Nanshang (Nanyang commercial? school)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 14 - Donor
黃淑文女士近影Huang Shuwen nu shi jin yingRecent photo of Ms Huang Shuwen
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 14 - Donor
顏美清女士最近攝影Yan Meiqing nu shi zu jin she yingLatest photograph of Ms Yan Meiqing
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 25, page: 5 - Donor
景海女校沈麗潔女士玉影Jinghai nu xiao Shen Lijie nu shi yu yingPrecious photo of Ms Shen Lijie from Jinghai Girls' School