Browse

高旭

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
高旭Gao XuGiven Name (名)Chinesepreferred Name
慧雲HuiyunOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
天梅TianmeiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
劍公JiangongOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
高劍公Gao JiangongOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1877-00-001925-00-00male-


Authority data
 - 


Assignments: 14
Article
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 1, page: 177, 178 - Author
孝女何愛文傳Xiao nu He Aiwen zhuanBiography of filial daughter He Aiwen
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 76, 77 - Translator
譯獨意志人痕大才禮之少女詩Yi Duyizhi ren Henda Caili zhi Shao nu shi
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 77 - Author
和孟广得義女之作He Meng Guang de yi nu zhi zuo
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 75 - mentioned in article
天梅哥為我說黃書刺激於腦而不能自已因作Tianmei ge wei wo shuo huang shu ci ji yu nao er bu neng zi yi yin zuo
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 75, 76 - Author
附女士周紅梅小傳Fu nu shi Zhou Hongmei xiao zhuanA short biography of lady scholar Zhou Hongmei
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 77 - Author
桃谿雪題詞Tao xi xue ti ciA poem on the snow at peach brook
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 77 - Author
讀俄羅斯大風潮四首之一Du Eluosi da feng chao si shou zhi yiThe first of four verses on reading of Russia's great crisis
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 77 - Author
游莫愁湖感賦You Mochou hu gan fuA verse on feelings at Mochou lake
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 78 - Author
弔裘梅侶女士Diao Qiu Meilu nu shiLady scholar Lü's hanging fur coat
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 78, 79 - Author
詠日本奇女子六首Yong Riben qi nu zi liu shouSix verses on remarkable Japanese women
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 79, 80 - Author
我中國善婦人善女子多喜纏足者慧雲心哀之哀其沉淪苦海中無時解脫特發菩提心為說偈言Wo Zhongguo shan fu ren shan nu zi duo xi chan zu zhe Huiyun xin ai zhi ai qi chen lun ku hai zhong wu shi jie tuo te fa pu ti xin wei shuo ji yanThe wonderful women of China, the wonderful girls of China who celebrate binding their feet; Huiyun's heart is graver th
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 80 - Author
哀女子之行爲不自由也(一名勸解纏詩)Ai nu zi zhi xing wei bu zi you ye (yi ming Quan jie chan shi)The conduct of pitiable women lacks freedom
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 7, page: 73 - Author
題女子世界Ti Nuzi shijieOn Women's World
 


Advertisement
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 4, page: 5 - mentioned in advertisement
收捐致謝Shou juan zhi xieExtending our thanks for donations