Browse

勉後

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
勉後MianhouPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
 - 


Assignments: 5
Article
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 61, 62 - Author
箴女界十六首Zhen nu jie shi liu shouSixteen verses admonishing the women's realm
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 63, 64 - Author
趙愛華女士著新翻子夜歌佳絕友人吹萬亦有是作與趙亞戲為效作十四首愧未逮也Zhao Aihua nu shi zhu Xin fan Zi ye ge jia jue you ren Chuiwan yi you shi zuo yu Zhao Ya xi wei xiao zuo shi si shou kui wei dai yeFour verses on the shame of not-yet-reaching
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 64 - Author
新體豔詩Xin ti yan shiA verse on flourishing new bodies
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 77 - Author
女界之污點Nu jie zhi wu dianThe taint of the women's realm
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 77, 78 - Author
有感You ganHaving feelings