Browse

奚湞

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
奚湞Xi ZhenGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Note
務本女校校友


Authority data
 - 


Assignments: 5
Article
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 7, page: 110, 111, 112, 113, 114 - Author
鐳的發明家居里夫人戀愛史 Lei de fa ming jia Juli fu ren lian'ai shiThe romantic history of Marie Curie, inventor of a theory of radioactivity
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 11, page: 105 - Author
書韓退之答劉秀才論史書後Shu Han tui zhi da liu xiu cai lun shi shu houAfter reading Han (Yu)'s upon his retirement: Da Liu Xiu Cai
 


Image
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 5, page: 11 - depicted on image
北大女生攝影Bei da nu sheng she yingPhoto of the women who graduated from Peking University
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 20, page: 15 - depicted on image
民國五年十月務本女校十五週紀念校友會攝影/ (第一行) 葛靜芳 周德娟 嚴達徵 張杏娟 張安之 雷漱文/ (第二行) 朱世芬 張稚涵 鄧淑珍 王蓮君 王萱 姚孟璆 曾式群 周淑娟 侯佩琛 余競虹 狄智君 劉蓮士 狄秉君 孫慶曾 施開智 沈承瑾 沈有瑤 李廷慧 樓文耀/ (第三行) 周芳貞 王蓮貞 沈和沖 孫多薏 楊達權 楊競學 徐文炳 鍾慧齡 毛體乾 汪師銘 祝蘊玉 沈維敏 劉良璧 孫瑤 吳文英 徐冰文/ (第四行) 洪壽珍 馮漱清 袁希浈 湯兆先 袁希浩 方英 楊錫琳 奚湞 張昭漢 狄敏君 王德祥 俞慶唐 周增圭 徐振坤 王乾齡 孫瑛/ (第五行) 嚴濟寬 姚明佩 吳若安 邊境宏 錢新才 楊季威 彭敏慎 沈庭玉 雷雲裳 孫湘蘅 王銳 沈葆新 Minguo wu nian shi yue Wuben nu xiao shi wu zhou ji nian xiao you hui she ying/ (Di yi hang) Ge Jingfnag Zhou Dejuan Yan Dazheng Zhang Xingjuan Zhang Anzhi Lei Shuwen/ (Di er hang) Zhu Shifen Zhang Zhihan Deng Shuzhen Wang Lianjun Wang Xuan Yao Mengqiu Zeng Shiqun Zhou Shujuan Hou Peichen Yu Jinghong Di Zhijun Liu Lianshi Di Bingjun Sun Qingzeng Shi Kaizhi Shen Chengjin Shen Youyao Li Tinghui Lou Wenyao/ (Di san hang) Zhou Fangzhen Wang Lianzhen Shen Hechong Sun Duoyi Yang Daquan Yang Jingxue Xu Wenbing Zhong Huiling Mao Tiqian Wang Shiming Zhu Yunyu Shen Weimin Liu Liangbi Sun Yao Wu Wenying Xu Bingwen/ (Di si hang) Hong Shouzhen Feng Shuqing Yuan Xizhen Feng Zhaoxian Yuan Xihao Fang Ying Yang Xilin Xi Zhen Zhang Zhaohan Di Minjun Wang Dexiang Yu Qingtang Zhou Zenggui Xu Zhenkun Wang Qianling Sun Ying/ (Di wu hang) Yan Jikuan Yao Mingpei Wu Ruoan Bian Jinghong Qian Xincai Yang Jiwei Peng Minshen Shen Tingyu Lei Yunshang Sun Xiangheng Wang Rui Shen BaoxinPhoto of the Wuben School for Women alumnae at the 15th anniversary of the school in October 1916/ (First row) Ge Jingfnag Zhou Dejuan Yan Dazheng Zhang Xingjuan Zhang Anzhi Lei Shuwen/ (Second row) Zhu Shifen Zhang Zhihan Deng Shuzhen Wang Lianjun Wang Xuan Yao Mengqiu Zeng Shiqun Zhou Shujuan Hou Peichen Yu Jinghong Di Zhijun Liu Lianshi Di Bingjun Sun Qingzeng Shi Kaizhi Shen Chengjin Shen Youyao Li Tinghui Lou Wenyao/ (Third row) Zhou Fangzhen Wang Lianzhen Shen Hechong Sun Duoyi Yang Daquan Yang Jingxue Xu Wenbing Zhong Huiling Mao Tiqian Wang Shiming Zhu Yunyu Shen Weimin Liu Liangbi Sun Yao Wu Wenying Xu Bingwen/ (Foruth row) Hong Shouzhen Feng Shuqing Yuan Xizhen Feng Zhaoxian Yuan Xihao Fang Ying Yang Xilin Xi Zhen Zhang Zhaohan Di Minjun Wang Dexiang Yu Qingtang Zhou Zenggui Xu Zhenkun Wang Qianling Sun Ying/ (Fifth row) Yan Jikuan Yao Mingpei Wu Ruoan Bian Jinghong Qian Xincai Yang Jiwei Peng Minshen Shen Tingyu Lei Yunshang Sun Xiangheng Wang Rui Shen Baoxin
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 20, page: 15 - mentioned in caption
民國五年十月務本女校十五週紀念校友會攝影/ (第一行) 葛靜芳 周德娟 嚴達徵 張杏娟 張安之 雷漱文/ (第二行) 朱世芬 張稚涵 鄧淑珍 王蓮君 王萱 姚孟璆 曾式群 周淑娟 侯佩琛 余競虹 狄智君 劉蓮士 狄秉君 孫慶曾 施開智 沈承瑾 沈有瑤 李廷慧 樓文耀/ (第三行) 周芳貞 王蓮貞 沈和沖 孫多薏 楊達權 楊競學 徐文炳 鍾慧齡 毛體乾 汪師銘 祝蘊玉 沈維敏 劉良璧 孫瑤 吳文英 徐冰文/ (第四行) 洪壽珍 馮漱清 袁希浈 湯兆先 袁希浩 方英 楊錫琳 奚湞 張昭漢 狄敏君 王德祥 俞慶唐 周增圭 徐振坤 王乾齡 孫瑛/ (第五行) 嚴濟寬 姚明佩 吳若安 邊境宏 錢新才 楊季威 彭敏慎 沈庭玉 雷雲裳 孫湘蘅 王銳 沈葆新 Minguo wu nian shi yue Wuben nu xiao shi wu zhou ji nian xiao you hui she ying/ (Di yi hang) Ge Jingfnag Zhou Dejuan Yan Dazheng Zhang Xingjuan Zhang Anzhi Lei Shuwen/ (Di er hang) Zhu Shifen Zhang Zhihan Deng Shuzhen Wang Lianjun Wang Xuan Yao Mengqiu Zeng Shiqun Zhou Shujuan Hou Peichen Yu Jinghong Di Zhijun Liu Lianshi Di Bingjun Sun Qingzeng Shi Kaizhi Shen Chengjin Shen Youyao Li Tinghui Lou Wenyao/ (Di san hang) Zhou Fangzhen Wang Lianzhen Shen Hechong Sun Duoyi Yang Daquan Yang Jingxue Xu Wenbing Zhong Huiling Mao Tiqian Wang Shiming Zhu Yunyu Shen Weimin Liu Liangbi Sun Yao Wu Wenying Xu Bingwen/ (Di si hang) Hong Shouzhen Feng Shuqing Yuan Xizhen Feng Zhaoxian Yuan Xihao Fang Ying Yang Xilin Xi Zhen Zhang Zhaohan Di Minjun Wang Dexiang Yu Qingtang Zhou Zenggui Xu Zhenkun Wang Qianling Sun Ying/ (Di wu hang) Yan Jikuan Yao Mingpei Wu Ruoan Bian Jinghong Qian Xincai Yang Jiwei Peng Minshen Shen Tingyu Lei Yunshang Sun Xiangheng Wang Rui Shen BaoxinPhoto of the Wuben School for Women alumnae at the 15th anniversary of the school in October 1916/ (First row) Ge Jingfnag Zhou Dejuan Yan Dazheng Zhang Xingjuan Zhang Anzhi Lei Shuwen/ (Second row) Zhu Shifen Zhang Zhihan Deng Shuzhen Wang Lianjun Wang Xuan Yao Mengqiu Zeng Shiqun Zhou Shujuan Hou Peichen Yu Jinghong Di Zhijun Liu Lianshi Di Bingjun Sun Qingzeng Shi Kaizhi Shen Chengjin Shen Youyao Li Tinghui Lou Wenyao/ (Third row) Zhou Fangzhen Wang Lianzhen Shen Hechong Sun Duoyi Yang Daquan Yang Jingxue Xu Wenbing Zhong Huiling Mao Tiqian Wang Shiming Zhu Yunyu Shen Weimin Liu Liangbi Sun Yao Wu Wenying Xu Bingwen/ (Foruth row) Hong Shouzhen Feng Shuqing Yuan Xizhen Feng Zhaoxian Yuan Xihao Fang Ying Yang Xilin Xi Zhen Zhang Zhaohan Di Minjun Wang Dexiang Yu Qingtang Zhou Zenggui Xu Zhenkun Wang Qianling Sun Ying/ (Fifth row) Yan Jikuan Yao Mingpei Wu Ruoan Bian Jinghong Qian Xincai Yang Jiwei Peng Minshen Shen Tingyu Lei Yunshang Sun Xiangheng Wang Rui Shen Baoxin