Browse

諸福坤

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
諸福坤Zhu FukunGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale ?-


Authority data
 - 


Assignments: 2
Article
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 1, page: 172, 173 - Author
清故節孝君陳母倪太孺人墓志銘Qing gu Jie xiao jun Chen mu Ni tai ru ren mu zhi mingThe epitaph for chaste, filial Ms. Ni, Chen's mother, of the Qing dynasty
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 1, page: 177, 178 - Author
題金母袁太君風雨勤斯圖清光緒乙末Ti Jin mu Yuan tai jun feng yu qin si tu Qing Guangxu yi moOn the painting of wind and rain by Madame Yuan, Jin's mother (the year of yimo, the Guangxu era, Qing dynasty)