Browse

朱黃慧君

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
朱黃慧君Zhu Huang HuijunGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
 - 


Assignments: 3
Article
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 2, page: 113, 114, 115, 116, 117 - Editor
天津婚嫁風俗Tianjin hun jia feng suCustoms for marriage in Tianjin
 


Image
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 2, page: 114 - depicted on image
著者朱黃慧君女士輿朱素頤君結婚攝影Zhu zhe zhu Huang Huijun nv shi yu Zhu Suyi jun jie hun she yingMarital photography of the authors Mrs. Zhu Huang Huijun and Mr. Zhu Suyi
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 2, page: 114 - mentioned in caption
著者朱黃慧君女士輿朱素頤君結婚攝影Zhu zhe zhu Huang Huijun nv shi yu Zhu Suyi jun jie hun she yingMarital photography of the authors Mrs. Zhu Huang Huijun and Mr. Zhu Suyi