Browse

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
XinPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 8
Article
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 3, page: 85 - Author
現時代之穴居者Xian shi dai zhi xue ju zhePeople who live in caves nowadays
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 3, page: 86 - Author
電氣剪髮Dian qi jian faCutting hair by electric
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 4, page: 78, 79 - Author
聽地機Ting di jiGeophone
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 4, page: 79, 80 - Author
兩頭汽車Liang tou qi cheTwo cars
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 4, page: 86 - Author
雪球燃燈Xue qiu ran dengLight the lamp by snow
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 84, 85 - Author
世界最小之飛機Shi jie zui xiao zhi fei jiThe smallest plane in the world
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 85 - Author
奇刀Qi daoFantastic knife
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 10, page: 25, 26, 27 - Translator
文明的進步和婚期遲早的關係Wen ming de jin bu he hun qi chi zao de guan xiThe relationship between civilization development and marriage postponement