Browse

成玉

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
成玉ChengyuPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 14
Article
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 2, page: 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 - Author
點句法Dian ju faPunctuation
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 2, page: 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 - Author
小孩子的伴侶Xiao hai zi de ban luChildren's companion
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 4, page: 27, 28, 29, 30 - Translator
美國女子的新公民練習Meiguo nu zi de xin gong min lian xiAmerican women's practice to become new citizens
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 4, page: 41, 42, 43, 44, 45 - Translator
訓練低能兒的實驗談Xun lian di neng er de shi yan tanPractical advice on instructing mentally challenged children
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 4, page: 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 - Author
美的果Mei de guoThe fruit of beauty
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 - Translator
訓練低能兒的實驗談(續)Xun lian di neng er de shi yan tan (xu)Practical advice on instructing mentally challenged children
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 5, page: 144, 145, 146, 147 - Author
手工游戲活動圖畫Shou gong you xi huo dong tu huaThe Activity picture and games on handmade
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 6, page: 98, 99, 100, 101, 102 - Author
采集昆蟲和標本的製造 Cai ji kun chong he biao ben de zhi zaoInsect collection and the making of specimens
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 6, page: 103, 104, 105, 106 - Translator
罐頭食物簡便做法 Guan tou shi wu jian bian suo faEasy ways to make canned food
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 6, page: 162, 163, 164, 165 - Translator
配探浜的遊戲 Peitanbang de you xiPeitanbang's game
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 7, page: 79, 80, 81 - Translator
少年母親的指南鍼Shao nian mu qin de zhi nan zhen The compass of teen moms
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 9, page: 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 - Author
文藝/ 我家的一個媽子Wen yi/ Wo jia de yi ge ma ziLiterature and art/ One of the maids in my family
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 10, page: 103, 104, 105 - Translator
嬰孩熱天的衣服Ying hai re tian de yi fuClothes for the baby in hot summer
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 11, page: 119, 120, 121, 122, 123, 124 - Author
悔之晚矣Hui zhi wan yiIt is too late to regret