Browse

封熙卿

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
封熙卿Feng XiqingGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablegender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 7
Article
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 4, page: 71, 72, 73 - Translator
仙牛Xian niuFairy ox
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 4, page: 77, 78 - Author
側面黑像Ce mian hei xiangBlack portrait from side
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 5, page: 81, 82, 83, 84 - Author
非洲結婚奇俗Fei zhou jie hun qi suWeird marriage customs in Africa
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 8, page: 87, 88 - Translator
三愚人San yu renThree foolish people
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 9, page: 86, 87, 88 - Translator
童話: "蝦蟆王子" (譯格林童話集)Tong hua: "Xia ma wang zi" (Yi ge lin tong hua ji)Fairy tale: :"The frog prince" (Translate from Grimm stories)
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 10, page: 88 - mentioned in advertisement
婦女叢書Fu nu cong shuBook series on women
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 170 - mentioned in advertisement
婦女叢書Fu nu cong shuBook series on women