Browse

曹樂澄

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
曹樂澄Cao LechengGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablegender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 7
Article
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 4, page: 80, 81 - Author
臘魄蘭的馴鹿Lapolan de xun luLapland's deer
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 4, page: 117, 118 - Author
人生輿職業Ren sheng yu zhi yeLife and career
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 5, page: 160 - Author
兒童領地/ 蟻巢內的組織Er tong ling di/ Yi chao nei de zu zhiChildren's territory/ The structure of ant nests
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 6, page: 50 - Author
小珍聞Xiao zhen wenAnecdotes
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 10, page: 34, 35 - Author
設立「通俗圖書館」的商榷She li tong su tu shu guan de shang queThe discussion on the establishment of public library
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 11, page: 91 - Author
巨大之汽車停眝室Ju de de qi che ting zhu shiAn enormous parking lot
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 11, page: 91 - Author
宰殺牛羊的新法Zai sha niu yang de xin faNew methods for slaughtering cattle and sheep