Browse

丁初我

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
丁初我Ding ChuwoPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name
初我ChuwoPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
丁祖蔭Ding ZuyinOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1871-00-001930-00-00male-


Note
Other references:

Academia Sinica databases:
- Authorship of Chinese Women's Periodicals
http://mhdb.mh.sinica.edu.tw/ACWP/author.php?no=33
- 近現代人物資訊整合系統 (The Modern and Contemporary Persons Integrated Information System)
http://mhdb.mh.sinica.edu.tw/mhpeople/result.php?peopleId=esjievvdiljdjjv

- CBDB
ID: 70680
https://cbdb.fas.harvard.edu/cbdbapi/person.php?id=70680


Authority data
Baidu 


Assignments: 71
Article
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 1, page: 13, 14, 15, 16 - Author
女子世界頌詞Nuzi shijie song ciEulogy for Women's World
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 1, page: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 - Author
女文豪海麗愛德斐曲示傳Nu wen hao Haili'aide Feiqushi zhuanThe great female author Harriet Beecher [Stowe]
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 1, page: 83 - Author
婚嫁章程之風說Hu jia zhang cheng zhi feng shuo
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 1, page: 83, 84 - Author
女學生亦能軍操歟Nu xue sheng yi neng jun cao yu
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 1, page: 84 - Author
女界之對於華工禁約Nu jie zhi dui yu Hua gong jin yue
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 2, page: 9, 10, 11 - Author
婦女社會之對付華工禁約Fu nu she hui zhi dui fu Hua gong jin yueFemale society dealing with the restrictions on working abroad
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 2, page: 9, 10, 11, 12, 13, 14 - Author
說女魔Shuo nu moOn the demons that women were facing
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 2, page: 53 - Author
糾俗篇(續十三期)乞巧Jiu su pian (xu shi san qi) Qi qiaoOn correcting conventions (continued from issue 13), the Double Seventh Festival
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 2, page: 54 - Author
登高Deng gao
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 2, page: 97, 98 - Author
女界運動之先聲Nu jie yun dong zhi xian shengCritiques on the times
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 2, page: 98, 99 - Author
女學之衝突Nu xue zhi chong tu
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 2, page: 99, 100 - Author
東渡之女學生Dong du zhi nu xue sheng
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 89 - Author
攷察教育Kao cha jiao yuExamining education
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 89, 90 - Author
文明結婚Wen ming jie hunenlightened marriages
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 90, 91 - Author
離婚創舉Li hun chuang juCommencing divorce
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 91 - Author
志學藝會Zhi xue yi huiStudy societies
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 91, 92 - Author
對付美兵Dui fu Mei bingDealing with pretty soldiers
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 4, page: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Author
女子家庭革命說Nu zi jia ting ge ming shuoOn the revolution from women's homes
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 4, page: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 - Translator
結婚問題Jie hun wen tiThe marriage question
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 - Author
中國之女文學者Zhongguo zhi nu wen xue zheChina's female authors
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 79 - Author
常熟競化女校游藝會歌Changshu Jinghua nu xiao you yi hui geA song for the wandering art organization at Changshu Jinghua girl's school
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 81 - Author
女子之對於徵兵Nu zi zhi dui yu zheng bingWomen's response to military conscription
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 81, 82 - Author
英國婦女之選舉問題Yingguo fu nu zhi xuan ju wen tiOn the topic of British women voting
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 82 - Author
女國民捐之興起Nu guo min juan zhi xing qiThe rise of women citizens' contributions
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 4, page: 93, 94, 95, 96 - Author
新女誡Xin nu jieNew admonitions for women
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 115 - Author
女國民捐Nu guo min juanContributions from female citizens
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 116 - mentioned in article
為學殉身Wei xue xun shenStudying how to sacrifice one's life
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 33, 34, 35, 36 - Author
女子社會教育的方法Nu zi she hui jiao yu de fang faMethods of educating female societies
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 43, 44 - Author
料理新法Liao li xin faNew methods for ingredients
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 61 - Author
怪力歌女Guai li ge nuThe mysterious song girl
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 61, 62 - Author
女優衣裳 Nu you yi shangSuperior women's clothing
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 62 - Author
女權遺族Nu quan yi zuWomen's rights inherited through families
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 62 - Author
結婚浪費Jie hun lang feiWasted marriage
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 6, page: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Author
哀女種Ai nu zhongLament for women
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 6, page: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 - Translator
為母的心得 (譯稿)Wei mu de xin de (yi gao)What can be learned from motherhood (draft translation)
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 6, page: 43, 44 - Author
收拾衣服法Shou shi yi fu faHow to tidy up clothing
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 6, page: 44 - Author
接修器具法Jie xiu qi ju fa
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 5, page: 131 - mentioned in article
女報界新調查Nu bao jie xin diao chaNew investigations from the women's press
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 7, page: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 - Translator
為母的心得 (譯稿)(承前)Wei mu de xin de (yi gao) (cheng qian)What can be learned from motherhood (draft translation) (continued)
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 7, page: 65 - Author
(續五期)壽命比較(Xu wu qi) Shou ming bi xiao(Continued from the fifth issue): Comparisons for old age
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 7, page: 66 - Author
(續五期)單身旅行(Xu wu qi) Dan shen lu xing(Continued from the fifth issue): Traveling alone
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 7, page: 65, 66 - Author
(續五期)婦人決鬭(Xu wu qi) Fu ren jue dou
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 7, page: 73 - Author
吹萬屢以女界詩歌相遺賦此誌答Chuiwan lu yi nu jie shi ge xiang yi fu ci zhi daChuiwan often composes poems on women; I respond in matching verse
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 8, page: 15, 16 - Author
記常熟公立校發起音樂科事Ji Changshu gong li xiao fa qi yin yue ke shiA report on Changshu public school's beginnings in music technology
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 8, page: 47, 48 - Author
新婚旅行Xin hun lu xingTravel after marriage
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 8, page: 48, 49 - Author
美婦移金Mei fu yi jinBeautiful women move money
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 8, page: 49, 50 - Author
大金滿家Da jin man jiaGreat fortune fills a family
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 8, page: 50 - Author
辯護出廷Bian hu chu tingSpeaking in defense of leaving the home
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 9, page: 66, 67, 68, 69 - mentioned in article
競化女學校章程Jinghua nu xue xiao zhang chengRegulations for Jinghua girls' school
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 10, page: 5, 6, 7, 8 - Author
女界之怪現象Nu jie zhi guai xian xiangThe Strange appearance of women
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 10, page: 19, 20, 21, 22 - Author
記俄女恰勒吞事Ji E nu Qialetun shiRemembering the Russian Woman, Charlotte ???
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 10, page: 115, 116 - Author
詩十六首Shi shi liu shouSixteen poems
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 11, page: 5, 6, 7, 8, 9 - Author
新年之感Xin nian zhi ganThoughts on the new year
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 11, page: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 - Author
新罪業,亞陸女學界七大罪案(城東女學社年假演說稿)Xin zui ye, Ya lu nu xue jie qi da zui an (Chengdong nu xue she nian jia yan shuo gao)New works of vice, the seventh case of vice in girls' schools in Asia (A lecture at the Chengdong girls society's year's
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 12, page: 21, 22, 23, 24, 25, 26 - Author
婦人界之雙璧:刑場之白堇 Fu ren jie zhi shuang bi: xing chang zhi bai jinThe twin jades of the women's realm, the white floewrs of the execution field
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 12, page: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 - Author
黑夜之明星Hei ye zhi ming xing
 


Advertisement
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 1, page: 5 - mentioned in advertisement
女學懸賞徵文Nu xue xuan shang zheng wenCall for essay submissions from female students
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 1, page: 6 - mentioned in advertisement
海虞圖書館新書出現Haiyu tu shu guan xin shu chu xian New books at the Haiyu Bookstore
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 1, page: 122 - mentioned in advertisement
小説玉蟲緣Xiao shuo Yu chong yuanFiction: the fate of the jade worm
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 2, page: 6 - mentioned in advertisement
海虞圖書館新書出現Haiyu tu shu guan xin shu chu xianHaiyu library's new books are published
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 2, page: 114 - mentioned in advertisement
小説玉蟲緣Xiao shuo Yu chong yuanFiction: the fate of the jade worm
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 3, page: 6 - mentioned in advertisement
海虞圖書館新書出現Haiyu tu shu guan xin shu chu xianHaiyu library's new books are published
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 4, page: 6 - mentioned in advertisement
海虞圖書館新書出現Haiyu tu shu guan xin shu chu xianHaiyu library's new books are published
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 134 - mentioned in advertisement
再版玉蟲緣Zai ban Yu chong yuanFiction: the fate of the jade worm
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 6 - mentioned in advertisement
海虞圖書館新書出現Haiyu tu shu guan xin shu chu xianHaiyu library's new books are published
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 6, page: 6 - mentioned in advertisement
海虞圖書館新書出現Haiyu tu shu guan xin shu chu xianHaiyu library's new books are published
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 7, page: 6 - mentioned in advertisement
海虞圖書館新書出現Haiyu tu shu guan xin shu chu xianHaiyu library's new books are published
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 11, page: 90 - mentioned in advertisement
(新書折價)小說林發行Xin shu zhe jia Xiaoshuo lin fa xing
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 12, page: 95 - mentioned in advertisement
(新書折價)小説林發行(Xin shu zhe jia) Xiaoshuo lin fa xingDiscount on new books
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 12, page: 95 - mentioned in advertisement
小説俠女奴豫告 Xiao shuo Xia nu nu yu gaoAdvanced notice: fiction, The female knight errant slave
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 12, page: 95 - mentioned in advertisement
小説玉蟲緣豫告Xiao shuo Yu chong yuan yu gaoAdvanced notice: fiction, the fate of the jade worm