Browse

本間久雄

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
本間久雄Benjian JiuxiongGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
 - 


Assignments: 3
Article
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 6, page: 27, 28, 29, 30, 31 - Author
愛倫凱之更新教化論Ailunkai zhi geng xin jiao hua lunEllen Key's Recreative Culture
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 11, page: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Author
性的道德底新傾向Xing de dao de di xin qing xiangNew tendencies on sexual morality
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 98 - mentioned in article
介紹幾本關於婦女問題的日本書籍Jie shao ji ben guan yu fu nu wen ti de Riben shu jiIntroduction to several Japanese books on woman questions