Browse

下田歌子

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
下田歌子Shimoda UtakoGiven Name (名)Japanesepreferred Name
下田歌子Xiatian GeziOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1854-09-301936-10-08female-


Note
Shimoda Utako was a Japanese educator and poet of the Meiji and Taishō period. Born in present-day Ena, Gifu, she was the founder of what is today Jissen Women's University.


Authority data
GND, VIAF, Wikidata 


Assignments: 15
Article
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 1, page: 85, 86, 87, 88, 89, 90 - mentioned in article
實踐女學校附屬清國女子師範工藝速成科規則Shijian nu xue xiao fu shu Qing guo nu zi shi fan gong yi su cheng ke gui zeRules for the imperial women's normal technology school accelerated program
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 1, page: 100, 101 - mentioned in article
黃女士謙送鄭家佩女士東游序Huang nu shi Qian Song Zheng Jiapei nu shi dong you XuLady scholar Huang humbly submits lady scholar Zheng Jia Pei's eastern itinerary
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 86 - mentioned in article
日女感情Ri nu gan qingFeelings among Japanese women
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 87, 88 - mentioned in article
學生名籍Xue sheng ming jiA roster of students
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 92, 93, 94, 95, 96 - mentioned in article
女學消息Nu xue xiao xiNews on women's learning
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 4, page: 74, 75 - mentioned in article
婦人團體Fu ren tuan tiGroups of women
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 4, page: 75, 76 - mentioned in article
招待留學Zhao dai liu xueEntertaining foreign students
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 - mentioned in article
實踐女學校支那女學生學科規則Shijian nu xue xiao Zhina nu xue sheng xue ke gui zeThe rules and regulations for Chinese girl students to fulfill a girls' school
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 9, page: 76 - mentioned in article
留學卒業Liu xue zu yeWorking as a soldier while studying abroad
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 10, page: 70 - mentioned in article
女生現狀Nu sheng xian zhuangThe new look of female students
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 11, page: 73, 74 - mentioned in article
鄰邦與會Lin bang yu huiMeeting of neighboring nations
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 98 - mentioned in article
介紹幾本關於婦女問題的日本書籍Jie shao ji ben guan yu fu nu wen ti de Riben shu jiIntroduction to several Japanese books on woman questions
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 12, page: 78, 79 - mentioned in article
留學專科Liu xue zhuan keSpecialty classes for studying abroad
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 12, page: 79 - mentioned in article
游學日眾You xue Ri zhongTraveling to study amid Japanese people
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 12, page: 79, 80 - mentioned in article
理想人物Li xiang ren wuIdeal people