Browse

志羣

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
志羣ZhiqunPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale ?-


Authority data
 - 


Assignments: 16
Article
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 2, page: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - Author
爭約之警告Zheng yue zhi jing gaoWarnings of competition
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 2, page: 93, 94, 95, 96 - Author
女子世界Nu zi shi jieWomen's world
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Author
爭約之警告二Zheng yue zhi jing gao erWarnings of competition two
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 25, 26, 27, 28, 29, 30 - Translator
植物園搆設法(譯稿)Zhi wu yuan gou she fa (yi gao)How to establish a botanical garden (translated)
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 31, 32, 33 - Author
普通寫真術(即攝影法)Pu tong xie zhen shu (ji she ying fa)Ordinary portraiture (methods for developing photographs)
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 90, 91 - Author
離婚創舉Li hun chuang juCommencing divorce
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 7, 8, 9 - Author
恭賀新年Gong he xin nianHappy New Year
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 13, 14, 15, 16, 17 - Author
爭約之警告三Zheng yue zhi jing gao san
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 4, page: 29, 30, 31, 32 - Author
普通寫真術Pu tong xie zhen shuOrdinary portraiture
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 5, page: 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Author
女子教育Nu zi jiao yuWomen's Education
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 5, page: 27, 28, 29, 30 - Author
爭約之警告四Zheng yue zhi jing gao si
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 5, page: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 - Translator
植物園構設法(續第十五期)Zhi wu yuan gou she fa (xu di shi wu qi)How to make a botanical garden
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 5, page: 65, 66, 67, 68 - Author
普通寫真術Pu tong xie zhen shuCommon photography techniques (continued)
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 5, page: 105 - Author
幼女游學You nu you xueYoung women traveling to learn
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 5, page: 119, 120, 121, 122, 123 - Author
紀楊壽梅女士 錄復報Ji Yang Shoumei nu shi lu Fu baoCommemorating Lady Yang Shoumei
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 5, page: 144 - mentioned in article
致志群書Zhi Zhiqun shuReceiving Zhiqun's letter