Browse

啟昌

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
啟昌QichangOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Authority data
 - 


Assignments: 12
Image
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 24, 25 - Photographer
一群游泳同志yi qun you yong tong zhiA group of swimming comrades
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 19 - Photographer
東方女子唯有靜在的時候纔可以顯示她的美dong fanf nu zi wei you jing zai de shi hou cai ke yi xian shi da de meithe beauty of an oriental woman will only be revealed when she is still
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 20 - Photographer
白毛領皮大衣之新樣式bai mao ling pi da yi shi xin yang shia new style of coat with white fur collar
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 20 - Photographer
個人總分第一之蕭傑英女士ge ren zong fen di yi zhi Xiao Jieying nu shiMs. Xiao Jieying scored the highest
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 21 - Photographer
(右) 愛國女學隊(you) Aiguo nu xue dui(right) the Aiguo Girls' School team
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 28 - Photographer
鉛球第一吳厚柏女士qian qiu di yi Wu Houbo nu shiMs. Wu Houbo the Women's Shot Put Champion
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 28 - Photographer
女子田徑賽冠軍之中央大學隊nu zi tian jing sai guan hun zhi zhong yang da xue duiThe Central University Team that won the championship of Women's Track and Field Competition
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 28 - Photographer
下右光華女運動員,由左至右: 姜吟月、王明玉、章昭雍、曹慧貞、陳冷雪 (幹事)xia you Guanghua nu yun dong yuan: you zuo zhi you: Jiang Yinyue, Wang Mingyu, Zhang Zhaoyong, Cao Huizhen, Chen Lengxue (gan shi)(right) the female atheletes from Guanghua, from left to right: Jiang Yinyue, Wang Mingyu, Zhang Zhaoyong, Cao Huizhen, Chen Lengxue (executive secretary)
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 29, page: 30 - Photographer
前爪哇中華女學教員辜聯蟬女士現回滬在啟秀女校任職qian Zhuawa Zhonghua nu xue jiao yuan Gu Lianchan nu shi xian hui Hu zai Qixiu nu xiao ren zhiMs. Gu Lianchan is a former teacher at the Java Chinese Girls' School. She is now back to Shanghai and working at the Qixiu Girls' School
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 30, page: 30 - Photographer
上海五機命名禮中的姊妹們:寧波號擲香檳之虞媞媞女士Shanghai wu ji ming ming li zhong de jie mei men: Ningpo hao zhi xinag bin zhi Yu Titi nu shiOur sisters at the Naming Ceremony of five airplaines in Shanghai: Ms. Yu Titi opened the champagne at the naming ceremony of "Ningpo"
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 14, page: 29 - Photographer
微笑 復旦大學龔秀芳女士wei xiao  Fudan da xue Gong Xiufang nu shi
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 30, page: 2 - Photographer
孫耐蘭小姐Sun Nailan xiao jieMiss Sun Nailan