Browse

愛國女校

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
愛國女校Aiguo nu xiaoGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 4
Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 1 - mentioned in caption
愛國女校任修羣女士近影 Ai guo nu xiao Ren Xiuqun nu shi jin yingRecent photo of Ms Ren Xiuqun from Patriotic Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 6 - mentioned in caption
笑容可掬之郭雪芳女士現肄業於愛國女校xiao rong ke ju zhi Guo Xuefang nu shi xian yi ye yu ai guo nu xiaoSmiling Ms Guo Xuefang who studies now in Patriotic Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 4 - mentioned in caption
愛國女校章靜華女士玉影ai guo nu xiao Zhang Jinghua nu shi yu yingPrecious Photograph of Ms Zhang Jinghua from the Patriotic Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 12 - mentioned in caption
愛國校園之佳侶ai guo xiao yuan zhi jia luWonderful couple in the patriotic campus