Browse

智仁勇女校

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
智仁勇女校Zhi Ren Yong nu xiaoGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 15
Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 1 - mentioned in caption
智仁勇章宗玲女士玉影zhi ren yong Zhang Zongling nu shiWise, compassionate and brave; photo of Ms Zhang Zongling
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 2 - mentioned in caption
智仁勇吳敬璽女士zhi ren yong Wu Jingxi nu shiWise, benevolent, brave, Ms Wu Jinxi
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 41, page: 20 - mentioned in caption
"智仁勇"女校的顧梅君她很高興的在草地上休息"zhi ren yong" nu xiao de Gu Meijun ta hen gao xing de zai cao di shang xiu xiGu Meijun from "Intelligence, Humanity and Courage" girls' school is having rest happily in the meadow
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 45, page: 2 - mentioned in caption
智仁勇汪祿曾女士,擅演劇,性尤和善zhi ren yong Wang Luzeng nu shi, shan yan ju, xing you he shanThe intelligent, kindhearted and brave Ms Wang Luzeng, good at acting, and of a very genial temper
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 21 - mentioned in caption
智仁勇的汪祿曾女士zhi ren yong de Wang Luzeng nu shiThe intelligent, kindhearted and brave Ms Wang Luzeng
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 52, page: 22 - mentioned in caption
春天的少女 - 智仁勇女校同學的合影chun tian de shao nu - Zhi Ren Yong nu xiao tong xue de he yingyoung girls of spring - group photo of Intelligence, Humanity and Courage girls' school students
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 10, page: 1 - mentioned in caption
智仁勇汪美會潘恬士合影zhi ren yong Wang Meihui Pan Tianshi he yingGroup photo of Wang Meihui and Pan Tianshi from Zhirenyong (Intelligence, Humanity and Courage)
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 10, page: 2 - mentioned in caption
智仁勇李素榮女士近影zhi ren yong Li Surong nu shi jin yingRecent photo of Ms Li Surong from Zhirenyong (Intelligence, Humanity and Courage)
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 17, page: 31 - mentioned in caption
智仁勇兩位好的同學Zhi Ren Yong liang wei hao de tong xueTwo School Friends from the Zhi Ren Yong School
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 18, page: 27 - mentioned in caption
智仁勇女校學生朱勇女士善鋼琴此其近影也Zhirenyong nu xiao xue sheng Zhu Yong nu shi shan gang qin ci qi jin ying yeMs. Zhu Yong who is a Student of Zhirenyong Girls' School, Plays Piano Quite Well. This Is a Recent Photo of Her.
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 18, page: 30 - mentioned in caption
女同學 (智仁勇四位女生)nu tong xue (Zhirenyong si wei nu sheng)Girl Classmates (Four Girls from Zhirenyong)
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 25 - mentioned in caption
智仁勇女劉翠英女士zhi ren yong nu Liu Cuiying nu shiMs. Liu Cuiying from the Zhirenyong Girls' School
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 27, page: 2 - mentioned in caption
智仁勇女校江中月女士Zhirenyong nu xiao Jiang Zhongyue nu shiMs. Jiang Zhongyue from the Zhirenyong Girls' School
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 29, page: 19 - mentioned in caption
智仁勇女校閔宜群女士Zhirenyong nu xiao Min Yiqun nu shiMs. Minyiqun goes to the Zhirenyong Girls' School
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 30, page: 32 - mentioned in caption
智仁勇女校裘翼翼、邱芝雲二女士Zhirenyong nu xiao Qiu Yiyi, Qiu Zhiyun er nu shiMs. Qiu Yiyi and Ms. Qiu Zhiyun study at the Zhirenyong Girls' School