Browse

崇德女校

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
崇德女校Chongde nu xiaoGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 6
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 20 - mentioned in caption
人像攝影的美ren xiang she ying de meiThe beauty of figure photography
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 29, page: 7 - mentioned in caption
崇德女校招聯英女士玉影Chongde nu xiao Zhao Lianying nu shi yu yingPrecious photograph of Ms Zhao Lianying from Chongde Girls' School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 20 - mentioned in caption
崇德女校鄧倩文女士玉影Chong de nu xiao Deng Qianwen nu shi yu yingPrecious photo of Ms Deng Qianwen from Chongde girls' school
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 4, page: 2 - mentioned in caption
崇德女校高材生夏志勤女士玉影之笑容Chongde nu xiao gao cai sheng Xia Zhiqin yu ying zhi xiao rongthe smile of Ms. Xia Zhiqin, prominent student of the Chongde Girls' School
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 1 - mentioned in caption
崇德女校新近畢業之夏志勤女士Chongde nu xiao xin jin bi ye zhi Xia Zhiqin nu shiMs. Xia Zhiqin, a recent graduate from the Chongde Girls' School
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 2 - mentioned in caption
崇德女校音樂班學生之一部分右立者為國立音樂專科學校之畢業生李獻敏女士現任該校音樂主任Chongde nu xiao yin le ban xue sheng zhi yi bu fen you li zhe wei Guoli Yinle zhuan ke xue xiao zhi bi ye sheng Li Xianmin nu shi xian ren gai xiao yin le zhu ren