Browse

Gable, Clark

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Gable, ClarkGiven Name (名)Englishpreferred Name
克拉嘉勃爾Kela Jiabo'erOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
克拉蓋布爾Kela Gaibu'erOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
克拉克蓋勃Kelake GaiboOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
克拉蓋勃爾Kela GaiboerOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
克拉克茄勃Kelake QieboOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
克拉克KelakeOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Clark GableGiven Name (名)English
克拉蓋勃Kela GaiboOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
克拉克蓋博爾Kelake Gaibo'erOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1901-02-011960-11-16male-


Authority data
Wikidata 


Assignments: 26
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 31, page: 36, 36, 37, 37, 38, 38 - mentioned in article
好萊塢新聞Haolaiwu xin wenHollywood news
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 34, 35 - mentioned in article
好萊塢新聞Haolaiwu xin wenNews from Hollywood
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 46 - mentioned in article
聖林漫錄sheng lin man luRandom Records of the Sacred Forest
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 43, 43 - mentioned in article
一九三二年的十大明星yi jiu san er nian de shi da ming xingten super stars of 1932
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 59, 60 - mentioned in article
好萊塢花絮Haolaiwu hua xuTitbits of Hollywood
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 45, page: 28 - depicted on image
葛萊泰嘉寶,現在遇著她的新情人克拉嘉勃爾 Clark GableGelaitai Jiabao, xian zai yu zhe ta de xin qing ren Clark GableGreta Garbo is now meeting her new lover Clark Gable
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 45, page: 28, 28 - mentioned in caption
葛萊泰嘉寶,現在遇著她的新情人克拉嘉勃爾 Clark GableGelaitai Jiabao, xian zai yu zhe ta de xin qing ren Clark GableGreta Garbo is now meeting her new lover Clark Gable
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 51 - depicted on image
"紅塵"一片中之瓊哈羅及克拉蓋布爾"Hong Chen" yi pian zhong zhi Qiong Haluo ji Kela Gaibu'erJean Harlow and Clark Gable in the film "Red Dust"
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 51 - mentioned in caption
"紅塵"一片中之瓊哈羅及克拉蓋布爾"Hong Chen" yi pian zhong zhi Qiong Haluo ji Kela Gaibu'erJean Harlow and Clark Gable in the film "Red Dust"
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 67, 67 - depicted on image
幕味壇上第五對大情人mu wei tan shang di wu dui da qing ren:The Fifth Couple of the Movie World
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 67, 67 - mentioned in caption
幕味壇上第五對大情人mu wei tan shang di wu dui da qing ren:The Fifth Couple of the Movie World
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 34 - depicted on image
現在最風騷的女星瓊哈羅同克拉克合演新片(六圖)xian zai zui feng sao de nu xing Qiong Haluo tong Kelake he yan xin pian (liu tu)The most coquettish female star Jean Harlow and Clark casted in a new film. (six picture)
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 34 - mentioned in caption
現在最風騷的女星瓊哈羅同克拉克合演新片(六圖)xian zai zui feng sao de nu xing Qiong Haluo tong Kelake he yan xin pian (liu tu)The most coquettish female star Jean Harlow and Clark casted in a new film. (six picture)
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 38, page: 32 - depicted on image
苦戀:克拉蓋勃爾和瓊克勞馥ku lian : Kela Gaiboer he Qiong KelaofuBitter love: Clark Gable and Joan Crawford
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 38, page: 32 - mentioned in caption
苦戀:克拉蓋勃爾和瓊克勞馥ku lian : Kela Gaiboer he Qiong KelaofuBitter love: Clark Gable and Joan Crawford
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 32, page: 60 - depicted on image
Clark Gable and Jeanette Mac Donald
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 32, page: 60 - mentioned in caption
Clark Gable and Jeanette Mac Donald
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 17, page: 59, 59 - depicted on image
克拉克蓋博爾 Clark GableKelake Gaiboer Clark GableClark Gable
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 17, page: 59, 59 - mentioned in caption
克拉克蓋博爾 Clark GableKelake Gaiboer Clark GableClark Gable