Browse

沈塵(應?)慧

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
沈塵(應?)慧Shen Chen(Ying?) huiGiven Name (名)Chinesepreferred Name
沈塵(應?)慧女士Shen Chen(Ying?) hui nu shiChinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


CV DateCV EventCV Notes
0000-00-001933In 1993 she was a student of Midwife school (Zhuchan xuexiao).


Authority data
 - 


Assignments: 2
Image
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 1 - depicted on image
重(?)生助産學校沈應慧女士倩影 雪懷照相館贈? sheng zhu chan xue xiao Shen Yinghui nu shi qian ying Xuehuai zhao xiang guan zengphoto of Ms. Shen Yinghui in Chong (?) sheng Midwifery school, donated by Xue Huai photo studio
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 1 - mentioned in caption
重(?)生助産學校沈應慧女士倩影 雪懷照相館贈? sheng zhu chan xue xiao Shen Yinghui nu shi qian ying Xuehuai zhao xiang guan zengphoto of Ms. Shen Yinghui in Chong (?) sheng Midwifery school, donated by Xue Huai photo studio