Browse

高柳堂

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
高柳堂Gao LiutangGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale ?-


Authority data
 - 


Assignments: 5
Image
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 30 - Photographer
粵劇歌星蘇蕙英女士在公園中yue ju ge xing Su Huiying nu shi zai gong yuan zhongCantonese opera singer Miss Su Huiying in the park
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 2, page: 2 - Photographer
花團錦簇:由右至左孫寶英女士何品貞女士陳善珍女士鄭倩如女士蘇蕙英女士hua tuan jin cu:you you zhi zuo Sun Baoying nu shi He Pinzhen nu shi Chen Shanzhen nu shi Zheng Qianru nu shi Su Huiying nu shi  
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 31 - Photographer
何品貞女士與孫寶瑛女士坐在石馬上He Pinzhen nu shi yu Sun Baoying nu shi zuo zai shi ma shang
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 7, page: 35 - Photographer
由右至左蘇蕙瑛女士、孫寶瑛女士、陳善珍女士、何品貞女士、鄭倩如女士you you zhi zuo Su Huiying nu shi, Sun Baoying nu shi, Chen Shanzhen nu shi, He Pinzhen nu shi, Zheng Qianru nu shi       
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 10, page: 19 - Photographer
春水綠波chun shui lu po