Browse

汪鑑榮

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
汪鑑榮Wang JianrongGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale ?-


Authority data
 - 


Assignments: 4
Image
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 31 - Photographer
運動員之休息:五十米及百米決賽第三之趙雲珊女士yun dong yuan zhi xiu xi: wu shi mi ji bai mi jue sai de san zhi Zhao Yunshan nu shiResting of the athletes: Ms. Zhao Yunshan wins the third place in 50 meters final and 100 meters final
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 31 - Photographer
運動員之休息:湖南小姐陳淑芬女士獲擲鐵餅第二名圖為女士在鐘爐旁閑坐yun dong yuan zhi xiu xi: Hunan xiao jie Chen Shufen nu shi huo zhi tie bing di er ming tu wei nu shi zai zhong lu pang xian zuoResting of the athletes: Miss Hunan Chen Shufen wins the second place in discus throwing. The picture shows the lady sitting next to the oven
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 35 - Photographer
廣東小姐在會場觀賽時之哈哈笑Guangdong xiao jie zai hui chang guang sai shi zhi ha ha xiaoMiss Guangdong laughs while watching the game at the venue
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 2, page: 32 - Photographer
二屆高考及格之二位司法官左陳自觀女士中張默君女士右倪光瓊女士er jie gao kao ji ge zhi er wei si fa guan zuo Chen Ziguan nu shi zhong Zhang Mojun nu shi you Ni Guangqiong nu shi