Browse

陳麗妲

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
陳麗妲Chen LidaGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
 - 


Assignments: 2
Image
Linglong, Vol: 4, Iss: 7, page: 1 - depicted on image
一九三四年被選為菲律賓女士兼嘉年華會花后之陳麗妲女士,為僑商陳而鏗君之次女公子,現年十八歲,在菲律賓大學音樂院肄業,圖為加冕後之影,華僑之閨秀被選為「菲律賓女士」者,此為第一次。Yi jiu san si nian bei xuan wei Feilubin nu shi jian jia nian hua hui hua hou zhi Chen Lida nu shi, wei qiao shang Chen Erkeng jun zhi ci nu gong zi, xian nian shi ba sui, zai Feilubin da xue yin yue yuan yi ye, tu wei jia mian hou zhi ying, Hua qiao zhi gui xiu bei xuan wei ‘Feilubin nu shi’ zhe, ci wei di yi ci.
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 7, page: 1 - mentioned in caption
一九三四年被選為菲律賓女士兼嘉年華會花后之陳麗妲女士,為僑商陳而鏗君之次女公子,現年十八歲,在菲律賓大學音樂院肄業,圖為加冕後之影,華僑之閨秀被選為「菲律賓女士」者,此為第一次。Yi jiu san si nian bei xuan wei Feilubin nu shi jian jia nian hua hui hua hou zhi Chen Lida nu shi, wei qiao shang Chen Erkeng jun zhi ci nu gong zi, xian nian shi ba sui, zai Feilubin da xue yin yue yuan yi ye, tu wei jia mian hou zhi ying, Hua qiao zhi gui xiu bei xuan wei ‘Feilubin nu shi’ zhe, ci wei di yi ci.