Browse

邱啟福

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
邱啟福Qiu QifuGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
 - 


Assignments: 38
Image
Linglong, Vol: 5, Iss: 50, page: 1 - Photographer
[no caption]
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 50, page: 21 - Photographer
看看報紙國家大事究竟怎樣了?kan kan bao zhi guo jia da shi jiu jing zen yang le?
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 50, page: 21 - Photographer
騎馬qi ma 
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 50, page: 22 - Photographer
香港閨秀張佩賢小姐Xianggang gui xiu Zhang Peixian xiao jie
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 50, page: 22 - Photographer
香港閨秀張佩賢小姐Xianggang gui xiu Zhang Peixian xiao jie
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 3, page: 20 - Photographer
臨流—李嬡芳女士lin liu - Li Aifang nu shiBy the stream - Ms. Li Aifang
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 3, page: 39 - Photographer
笑嘻嘻xiao xi xiHappily grinning
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 26, page: 20 - Photographer
活潑天真的小妹妹huo po tian zhen de xiao mei mei Lively and innocent girl
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 26, page: 20 - Photographer
拖往那兒去tuo wang na er qu Where to drag for?
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 26, page: 21 - Photographer
香港名媛謝清霞小姐Xianggang ming yuan Xie Qingxia xiao jie Miss Xie Qingxia, the Hong Kong famous lady
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 27, page: 20 - Photographer
倚竹yi zhu Leaning against the bamboo
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 27, page: 20 - Photographer
香港葉瑪莉姑娘Xianggang Ye Mali gu niang Hong Kong young lady Ye Mali
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 31, page: 2 - Photographer
曾姑娘Zeng gu niangyoung lady Zeng
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 36, page: 2 - Photographer
形影,邱啟福攝xing ying, Qiu Qifu she"Form and Shadow", picture by Qiu Qifu
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 36, page: 20 - Photographer
疑視,邱啟福攝yi shi, Qiu Qifu sheA doubtful view/ glance, picture by Qiu Qifu
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 36, page: 20 - mentioned in caption
疑視,邱啟福攝yi shi, Qiu Qifu sheA doubtful view/ glance, picture by Qiu Qifu
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 36, page: 39 - Photographer
香港閨秀林毓秀女士,邱啟福攝Xianggang gui xiu Lin Yuxiu nu shi, Qiu Qifu sheMs. Lin Yuxiu, a young lady from Hong Kong, picture by Qiu Qifu
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 36, page: 39 - mentioned in caption
香港閨秀林毓秀女士,邱啟福攝Xianggang gui xiu Lin Yuxiu nu shi, Qiu Qifu sheMs. Lin Yuxiu, a young lady from Hong Kong, picture by Qiu Qifu
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 36, page: 39 - Photographer
香港閨秀林毓秀女士,邱啟福攝Xianggang gui xiu Lin Yuxiu nu shi, Qiu Qifu sheMs. Lin Yuxiu, a young lady from Hongkong, picture by Qiu Qifu
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 36, page: 39 - mentioned in caption
香港閨秀林毓秀女士,邱啟福攝Xianggang gui xiu Lin Yuxiu nu shi, Qiu Qifu sheMs. Lin Yuxiu, a young lady from Hongkong, picture by Qiu Qifu
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 37, page: 19 - Photographer
學泳xue yongLearning how to swim
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 37, page: 80 - Photographer
水戲shui xiPlaying in the water
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 2, page: 19 - Photographer
盈盈姑娘 邱啓福攝Ying Ying gu niang Qiu Qifu sheMiss Ying Ying photographied by Qiu Qifu
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 2, page: 19 - mentioned in caption
盈盈姑娘 邱啓福攝Ying Ying gu niang Qiu Qifu sheMiss Ying Ying photographied by Qiu Qifu
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 2, page: 19 - Photographer
盈盈姑娘 邱啟福攝Ying Ying gu niang Qiu Qifu sheMiss Ying Ying photographied by Qiu Qifu
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 2, page: 19 - mentioned in caption
盈盈姑娘 邱啟福攝Ying Ying gu niang Qiu Qifu sheMiss Ying Ying photographied by Qiu Qifu
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 13, page: 20 - Photographer
兩個小寳貝liang ge xiao bao beiTwo little babies
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 13, page: 21 - Photographer
兩個小寳貝liang ge xiao bao beiTwo little babies
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 13, page: 39 - Photographer
號角hao jiaoHorn
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 13, page: 39 - Photographer
號角hao jiaoHorn
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 22 - Photographer
頑皮的小弟弟wan pi de xiao di diThe naughty little brother
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 22 - Photographer
頑皮的小弟弟wan pi de xiao di diThe naughty little brother
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 41 - Photographer
張女士zhang nu shiMs. Zhang
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 42 - Photographer
香港名閨黃女士Xianggang ming gui Huang nu shiMs. Huang, a famous lady from Hongkong
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 17, page: 2 - Photographer
花棚下的張女士及其密友邱啓福攝hua peng xia de zhang nu shi ji qi mi you qiu qi fu sheMiss Zhang and her friend in the garden photographed by Qiu Qifu
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 17, page: 2 - mentioned in caption
花棚下的張女士及其密友邱啓福攝hua peng xia de zhang nu shi ji qi mi you qiu qi fu sheMiss Zhang and her friend in the garden photographed by Qiu Qifu
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 30, page: 1 - Photographer
梁素雯女士Liang Suwen nu shiMs. Liang Suwen
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 30, page: 1 - mentioned in caption
梁素雯女士Liang Suwen nu shiMs. Liang Suwen