Browse

山格夫人

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
山格夫人Shan ge fu renGiven Name (名)Chinesepreferred Name
Sanger, MargaretGiven Name (名)English

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1879-09-141966-09-06female-


Note
Had just recently come to China in 1936.
Advocated Humanism (Chinese: ren dao zhu yi 人道主義).
http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Sanger


CV DateCV EventCV Notes
1936-03-25Arrival in China


Authority data
 - 


Assignments: 7
Article
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 6, page: 16, 17 - mentioned in article
迎珊格爾夫人Ying Shange'er fu renA welcome to Mrs. Margaret Sanger
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 6, page: 23 - mentioned in article
珊格爾夫人在美國平民窟散播的傳單Shan ge'er fu ren zai Meiguo ping min ku san bo fu chanMrs. Margaret Sanger in America
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 6, page: 101 - mentioned in article
珊格爾夫人重要的著作Shan ge'er fu ren zhong yao de zhu zuoThe important writings of Margaret Sanger
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 6, page: 146, 147, 148, 149, 150, 151 - mentioned in article
生育制裁的什麼與怎樣, 美國珊格爾夫人在北大講演Sheng yu zhi cai de shen me yu zen yang, Meiguo Shan ge'er fu ren zai Beida jiang yanThe whys and wherefores of efforts to restrict birth, A speech by the American Margaret Sanger
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 - mentioned in article
女子獨身生活的研究Nu zi du shen sheng huo de yan jiuResearch on female celibacy
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 - mentioned in article
百年來節育運動紛擾的歷史觀Bai nian lai jie yu yun dong fen rao de li shi guanThe historical view on the disruptions of birth control movements in this century
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 11, page: 6, 7 - mentioned in article
節制生育的四論點Jie zhi sheng yu de si lun dianFour arguments for birth control