Browse

健孟

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
健孟Jian MengChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 21
Article
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 1, page: 234, 235, 236, 237, 238, 239 - Author
德國及其斯堪迭那維亞的婦女運動Deguo ji qi Sikandienaweiya de fu nu yun dongGermany and its Scandinavian women's movement
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 1, page: 302, 303, 304, 305 -
英國女權運動的先驅Yingguo nu quan yun dong de xian quPioneers of the feminist movement in England
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 1, page: 306, 307, 308, 309, 310, 311 -
美國婦女運動的領袖Meiguo funu yun dong de ling xiuLeaders of the women's movement in America
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 2, page: 37, 38 - Author
再嫁與人口問題Zai jia yu ren kou wen tiRemarriage and the population question
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 2, page: 55, 56 -
女子為什麼不可以剪髮Nu zi we shen me bu ke yi jian faWhy shant women cut their hair
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 5, page: 19, 20, 21 -
戀愛的藝術Lian'ai de yi shuThe art of love
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 5, page: 22, 23, 24 -
節操的功能Jie cao de gong nengThe function of high moral principles
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 5, page: 38, 39, 40 -
偉大的女學問家Wei da de nu xue wen jiaMighty female intellectuals
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 5, page: 68, 69 - Author
新俄國的女子教育Xin E'guo de nu zi jiao yuWomen's education in new Russia
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 6, page: 18, 19, 20, 21, 22 - Author
婦女職業的先決問題 Fu nu zhi ye de xian jue wen tiThe question of precedents in women's professions
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 6, page: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 -
婦女地位之歷史的考察 Fu nu di wei zhi li shi de kao chaA study of the history of women's status
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 6, page: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 - Author
婦人之力與產兒制限Fu ren zhi li yu chan'er zhi xianWomen's rights and restrictions on the rate of birth
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 7, page: 34, 35 - Author
蓄婢與民族的進化Xu bi yu min zu de jin huaConcubinage and the evolution of a people
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 7, page: 36, 37 -
新學說與舊禮教Xin xue shuo yu jiu li jiaoNew education and old ethics
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 8, page: 39, 40, 41 -
再論束胸習慣與性知識Zai lun shu xiong xiguan yu xing zhi shiOn breat binding and knowledge about sex
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 8, page: 42, 43 -
男女並不爭鬥Nan nu bing bu zheng douMen and women do not actually battle
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 9, page: 26, 27, 28, 29 -
新舊家庭的代謝Xin jiu jia ting de tai xieMetabolism of new and old family
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 10, page: 35, 36 - Author
從絲廠女工罷中得來的教訓Cong si change nu gong be zhong de lai de jiao xunLessons learned from the strike of female silk factory workers
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 10, page: 37, 38 -
養成正確的兩性觀念的重要Yang cheng zheng que de liang xing guan nian de zhong yaoThe importance of developing correct concepts about men and women
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 11, page: 97, 98 -
傳染傷風的媒介物Chuan ruan shang feng de mei jie wuMediums that transmit colds
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 12, page: 32, 33 -
謬誤的性觀念Miu wu de xing guan nianIdeas about sex that are fallacies