Browse

張友鸞

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
張友鸞Zhang YouluanChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 7
Article
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 2, page: 48, 49 - Author
今後更要切實些Jin hou bian yao qie shi xieFrom today onwards we need to be more pragmatic
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 3, page: 47, 48, 49, 50 -
春風Chun fengSpring wind
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 4, page: 155, 156 - Author
兒童領地/ 如何叫做美Er tong ling di/ Ru he jiao zuo meiChildren's territory/ What is to be called beauty
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 7, page: 49 - Author
乳母問題Ru mu wen tiThe question of wet nurses
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 9, page: 126, 127, 128 -
一件危險物(創作小說)Yi jian wei xian wu (chuang zuo xiao shuo)A dangerous matter (creative fiction)
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 11, page: 135, 136, 137 -
雨時的回憶Yu shi de hui yiReminiscences in the rain
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 157 - mentioned in advertisement
中國文學研究Zhongguo wen xue yan jiuResearch on Chinese literature