Browse

高山

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
高山Gao ShanChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 63
Article
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 1, page: 252, 253, 254, 255, 256, 257 -
埃及婦女的自由運動Aiji fu nu de zi you yun dongThe liberation movement of Egyptian women
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 1, page: 325 -
婦女的智能果低於男子麼Funu de zhi neng guo di yu nan zi meIs a woman's intelligence really lower than that of a man's?
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 2, page: 32, 33, 34, 35, 36 -
求婚漫評Qiu hun man pingComments on proposing marriage
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 2, page: 54, 55 -
告宣傳產兒制限的團體 Gao xuan chuan chan'er zhi xian de tuan ti
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 2, page: 69, 70 -
一對少年情人的自殺Yi dui shao niang qing ren de zi shaThe suicide of a couple of young lovers
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 2, page: 94, 95 -
英國女哲學家的逝世 Yingguo nu zhe xue jia de shi shiAn English female philosopher passes away
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 3, page: 24, 25, 26, 27 -
評女性中心說Ping nu xing zhong xin shuoAccording to the women's center says
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 3, page: 34, 35 - Author
婦女前途的曙光Fu nu qian tu de shu guangA glimmer of hope for the future prospects of women
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 3, page: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 -
性的昇華Xing de sheng huaSubilmation of sex
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 3, page: 69, 70 -
對於兩起離婚事件的感想 Dui yu liang qi li hun shi jian de gan xiangThoughts on two cases of divorce
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 3, page: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 - Translator
女性天才在那里 Nu xing tian cai zai na liWhere are the women geniuses
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 3, page: 80, 81 - Author
戰爭與婦女Zhan zhen yu fu nuWomen and war
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 3, page: 83 -
美國的婦女俱樂部總聯盟 Meiguo de fu nu ju le bu zong lian mengGeneral union of the alliance of women in America
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 3, page: 92, 93, 94, 95 -
美國婦女的和平運動Meiguo fu nu de he ping yun dongThe peace movement of American women
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 3, page: 99, 100, 101 -
美國女工狀況Meiguo nu gong zhuang kuangThe status of female workers in America
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 4, page: 24, 25, 26 -
貴族式的新女子 Gui zu shi de xin nu ziArtistocratic new women
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 4, page: 37, 38, 39 -
告中國女權運動者Gao Zhongguo nu quan yun dong zheA message to those who are part of China's movement for women's rights
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 4, page: 40, 41 -
我們應當怎樣救濟小孩Wo men ying dang zhen yang qiu ji xiao haiHow should we relieve the distress of children
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 4, page: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 - Translator
男女的性生活與創造力(男子是創造者) Nan nu de xing sheng huo yu chuang zao liSex life and creativity (men are creators)
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 4, page: 132, 133, 134, 135, 136, 137 - Author
歐洲各國的離婚法Ou zhou ge guo de li hun faThe ways of divorce in various European countries
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 4, page: 148, 149 - Author
美國近年離婚的增加Meiguo jin nian li hun de zeng jiaThe recent increase of divorce in America
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 4, page: 146, 147, 148, 149 -
烹飪食物的原理 Peng ren shi wu de yuan liPrinciples of food
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 5, page: 27 -
習慣思想 Xi guan si xiangConventional thinking
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 5, page: 71, 72, 73 - Author
美國婦女的公民教育Meiguo fu nu de gong min jiao yuPublic education for women in America
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 5, page: 73, 74, 75 - Author
美國勞動婦女的夏季學校Mei guo lao dong fu nu de xia ji xue xiaoSummer school in America for women laborers
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 6, page: 20, 21, 22 -
今日女子教育的缺陷Jin ri nu zi jiao you de que xianThe defects of women's education today
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 6, page: 43, 44, 45 -
婚姻選擇的目標 Hun yin xuan ze mu biaoThe goal of choosing marriage
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 6, page: 81, 82 - Translator
應奇氏產兒制限的道德觀Yingqishi chan'er zhi xian de dao de guanW.R. Inge sense of morality with regard to restrictions on birth
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 6, page: 84, 85, 86 - Translator
日本婦女的自由職業Riben fu nu de zi hou zhi yeFreedom of profession among women in Japan
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 6, page: 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 -
日本婦女職業生活概況Riben fu nu zhi ye sheng huo gai kuangAn overview of the professional lives of women in Japan
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 6, page: 143, 144, 145 - Translator
美國產兒制限會的宣言和計劃Mei guo chan'er zhi xian hui de xuan yan he ji huaThe plans and manifesto of the American association to restrict birth
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 7, page: 28, 29 - Author
性與文明Xing yu wen mingSex and civilization
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 7, page: 25, 26, 27, 28, 29, 30 -
家族制度的變遷Jia zu zhi du de bian qianChanges in the family system
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 7, page: 38, 39 -
勞動婦女與閑散婦女的裝束Lao dong fu nu yu xian san fu nu de zhuang shuThe attire of laboring women and idle women
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 7, page: 66, 67 - Author
記英國女議員的談話Ji Yingguo nu yi yuan tan huaRecord of a dialogue with an woman member of legislature in England
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 7, page: 67, 68, 69 - Author
美國斷髮女子的裝束Meiguo duan fe nu zi de zhuang shuThat attire of American women with bobbed hair
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 7, page: 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 - Translator
娼妓制度的根本問題Chang ji zhi du de gen ben wen tiFundamental problems in the system of prostitution
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 7, page: 98, 99, 100 - Author
金魚的歷史Jin yu de li shiThe history of goldfish
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 7, page: 161, 162 - Author
蘇俄的家族關係Su'e de jia zu guan xiFamilial relations in Soviet Russia
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 8, page: 41, 42 -
婚姻問題的解決難Hun yin wen ti de jie jue nanThe difficulty of resolving the problem of marriage
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 8, page: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 - Translator
性與社會Xing yu she huiSex and society
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 8, page: 89, 90, 91, 92 -
美國女工的趨勢Meiguo nu gong de qu shiTrends among women laborers in America
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 9, page: 27, 28, 29, 30 - Author
離婚自由與中國女子Li hun zi you yu Zhongguo nu ziFreedom of marriage and women in China
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 9, page: 63 -
婦女的服從Fu nu de fu congThe submission of women
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 9, page: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 -
今日的家庭Jin ri de jia tingFamily of today
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 9, page: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 -
性的進化Xing de jin huaThe evolution of sex
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 9, page: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 -
性的進化Xing de jin huaAdvancements in sex
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 9, page: 150, 151, 152, 153 -
幼兒的教育You'er de jiao yuThe education of infants
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 10, page: 16, 17, 18 -
新人的產生Xin ren de chan shengProduction and modern people
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 10, page: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 -
男女理解與性的倫理Nan nu li jie yu xing de lun liUnderstanding between men and women and the ethics of sex
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 10, page: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 -
性的進化(續)Xing de jin hua (xu)Advancements in sex (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 10, page: 108, 109, 110, 111 - Translator
英國的婦女職業問題Yingguo de fu nu zhi ye wen tiThe question of women's employment in England
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 10, page: 151 -
着高跟鞋的害處Zhe gao geng xie de hai chuOn the harmful effects of high heel shoes
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 11, page: 54, 54, 55, 55 -
婦女才力低淺的原因Fu nu cai li di qian de yuan yinReasons behind the weaker abilities of women
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 11, page: 62 -
誰可以結婚 Shui ke yi jie hunWho can marry
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 11, page: 93, 94, 95 -
婦女喜歡多言的原因Fu nu xi huan duo yan de yuan yinReasons why women like talking so much
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 12, page: 18, 19, 20 -
貞操觀念的改造Zhen cao guan nian de gai zhaoChanging attitudes towards virginity
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 12, page: 22, 23, 24 -
誰是公民Shei shi gong minWho are citizens?
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 12, page: 28, 29 -
將來的女權運動Jiang lai de nu quan yun dongThe women's movement of the future
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 12, page: 31, 32 -
閑散階級婦女的責任Xian san jie ji fu nu de ze renThe responsibilities of women of the idle class
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 12, page: 44, 45 -
舊道德為什麼急需打破Jiu dao de wei zhe me ji xu da poWhy is it urgent to break old ideas of morality
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 12, page: 69, 70, 71, 72, 73 -
斯干狄那維亞婦女的進步Sigandinaweiya fu nu de jin buThe progress of Scandanavian women