Browse

記者

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
記者Ji ZheChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 25
Article
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 1, page: 20, 21, 22, 23, 24, 25 -
我們今後的態度Wo men jin you de tai duOur attitude from now on
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 43 - Author
張繼英女士的肖像Zhang Jiying nu shi de xiao xiangThe portrait of Mrs. Zhang Jiying
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 183 - Author
永字八法Yong zi ba faEight principles of yong
 
Funü zazhi, Vol: 4, Iss: 5, page: 158 - Author
兒童益智畫Ér tóng yì zhì huàPuzzle pictures for children
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 6, page: 34 - Author
為藝術而藝術Wei yi shu er yi shuDo art for art
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 6, page: 50 - Author
為人生的藝術Wei sheng sheng de yi shuFor the art of life
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 6, page: 198 -
選後Xuan houAfter the election
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 6, page: 245 -
介紹Jie shaoIntroduction
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 9, page: 77, 78, 79 -
國際婦女參政會第九次大會記略Guo ji fu nu can zheng hui di jiu ci da hui ji eThe ninth meeting of the national women's suffrage association
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 10, page: 32 - Author
家居婦人重要的職事Jia ju fu ren zhong yao de zhi shiThe important work for house wives
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 10, page: 106, 107, 108 - Author
時事要聞Shi shi yao wenCurrent events and important news
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 11, page: 179 -
選後Xuan houAfter the choice
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 12, page: 16, 17, 18 - Author
本雜誌今後之方針Ben za zhi jin hou zhi fang zhenThe objectives of this journal from now on
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 21, page: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 - Editor
丈夫想遺棄我zhang fu xiang yi qi woMy husband wanted to abandon me.
 


Image
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 3, page: 150 - Painter
遊戲畫You xi huaGame pictures
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 82 - Author
東方雜誌Dongfang zazhiThe Eastern Miscellany
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 119 - mentioned in advertisement
東方雜誌Dongfang zazhiThe Eastern Miscellany
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 129 - mentioned in advertisement
《獨立青年》第六期要目Du li qing nian di liu qi yao muIndependent Youth, table of content, vol. 6
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 130 - mentioned in advertisement
教育雜誌/ 學生雜誌/ 小說月報/ 少年雜誌Jiaoyu zazhi/ Xuesheng zazhi/ Xiaoshuo yuebao/ Shaonian zazhiEducation Magazine/ Students Quarterly Journal/ Fiction Monthly Magazine/ Youth Magazine
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 8, page: 153 - mentioned in advertisement
東方雜誌Dongfang zazhiThe Eastern Miscellany
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 134 - mentioned in advertisement
東方雜誌Dongfang zazhiThe Eastern Miscellany
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 10, page: 115 - mentioned in advertisement
教育雜誌/ 學生雜誌/ 英文雜誌/ 小說月報Jiaoyu zazhi/ Xuesheng zazhi/ Yingwen yuebao/ Xiaoshuo yuebaoEducation Magazine/ Students Quarterly Journal/ English Magazine/ Fiction Monthly Magazine
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 101 - mentioned in advertisement
東方雜誌Dongfang zazhiThe Eastern Miscellany
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 156 - mentioned in advertisement
東方雜誌Dongfang zazhiThe Eastern Miscellany
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 157 - mentioned in advertisement
中國文學研究Zhongguo wen xue yan jiuResearch on Chinese literature