Browse

Key, Ellen

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Key, EllenAilunkaiChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1849-12-111926-04-25femalegender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 9
Article
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 1, page: 134, 135 -
兒童的特權Er tong de te quanThe priviledge of children
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 2, page: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 - mentioned in caption
愛倫凱女士輿其思想Ailunkai nu shi yu qi si xiangMs. Ellen Key and her thoughts
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 4, page: 39, 40, 41 - mentioned in article
從現代女權運動說到賢母良妻Cong xian dai nu quan yun dong shuo dao xian mu liang qiTalking from modern feminist movement to wise mothers and good wives
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 5, page: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 -
愛倫凱的母性教育論Ailunkai de mu xing jiao yu lun 'Theory of the right of motherhood'
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 5, page: 61 -
把牆壁推倒 Ba qiang bi tui daoTear down the walls
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 6, page: 27, 28, 29, 30, 31 -
愛倫凱之更新教化論Ailunkai zhi geng xin jiao hua lunEllen Key's Recreative Culture
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 7, page: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 -
女子的和平運動(完) Nu zi de hu ping yun dong (end)Women's movements for peace
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 11, page: 51, 52, 53, 54, 55 -
愛倫凱的兒童兩親選擇觀 Ailunkai de er tong liang q ing xuan ze guan
 


Image
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 2, page: 11 - depicted on image
瑞典愛倫凱女士Ruidian Ailunkai nu shiEllen Key from Sweden