Browse

家俊

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
家俊Jia JunGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 4
Article
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 1, page: 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 - Author
關於人體上的一些知識Guan yu ren ti shang de yi xie zhi shiKnowledge about human bodies
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 1, page: 225, 226, 227, 228, 229, 230 - Author
病人看護術概要Bing ren kan hu shu gai yaoThe synopsis of patient nursing
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 5, page: 72, 73, 74, 75, 76 - Author
蚊與瘧的關系Wen yu nue de guan xiThe relationship between mosquito and malaria
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 6, page: 78, 79, 80 - Author
魚類調制法十種Yu lei tiao zhi fa shi zhongTen instructions on how to cook fish