Browse

王少遊

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
王少遊Wang ShaoyouGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 11
Article
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 1, page: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 - Painter
論我國女子的三大訓練(一)木蘭歌圖意(十幅)Lun wo guo nu zi de san da xun lian (yi) Mulan ge tu yi (shi fu)Discuss the three training for women in our country (1)The song of Mulan
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 4, page: 103, 104 - Author
功孚和他的姨母Gong fu he ta de yi muGong Fu and his aunt
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 5, page: 97, 98 - Author
阿順的母親A Shun de mu qinA Shun's mother
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 5, page: 103, 104 - Author
什麽時候最樂呢Shen me shi hou zui le ne When are you happiest
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 6, page: 48, 49 - Author
甜蜜的暑假Tian mi de shu jiaSweet summer
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 6, page: 91, 92 - Author
阿姊的教訓A zi de jiao xunThe order sister's reprimand
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 7, page: 169, 170 - Author
萍園舊事Ping yuan jiu shiThe old story of Ping garden
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 - Author
粉碎Fen suiSmashing
 


Image
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 5, page: 42 - Painter
舞前與舞後Wu qian yu wu houBefore dance and after dance
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 5, page: 58 - Painter
撫慰Fu weiComfort
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 6, page: 77 - Author
婚姻Hūnyīn ?Marriage