Browse

仲雲

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
仲雲Zhong YunChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 10
Article
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 1, page: 110, 111, 112, 113, 114, 115 - Translator
一夫一婦制的趨勢Yi fu yi fu zhi de qu shiThe trend towards monogamy
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 7, page: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 - Translator
自由戀愛與貞操問題的關係Zi you lian ai yu zhen cao wen ti de guan xiFreedom of love and the question of virginity
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 7, page: 99, 100, 101, 102 -
俄國文學家高爾基的婦女觀E'guo wen xue jia Gao'erji de fu nu guanMaxim Gorky's views toward women
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 9, page: 36, 37, 38, 39, 40, 41 - Translator
道德的方式Dao de de fang shiWays for morality
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 11, page: 88, 89, 90, 91, 92 - Translator
兩性關係的變化Liang xing guan xi de bian huaChanged relations between the two sexes
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 12, page: 32, 33, 34, 35 - Translator
男女可以作朋友麼Nan nu ke yi zuo peng you meCan men and women be friends?
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 119 - mentioned in advertisement
東方雜誌Dongfang zazhiThe Eastern Miscellany
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 134 - mentioned in advertisement
東方雜誌Dongfang zazhiThe Eastern Miscellany
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 101 - mentioned in advertisement
東方雜誌Dongfang zazhiThe Eastern Miscellany
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 156 - mentioned in advertisement
東方雜誌Dongfang zazhiThe Eastern Miscellany