Browse

佳右

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
佳右jia youOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 4
Article
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 1, page: 72, 73 - Author
甲種徵文當選我將怎樣過新年/沒有預備的悵惘Jia zhong zheng wen dang xuan wo jiang zen yang guo xin nian/mei you yu bei de chang wangAdvanced level essay competition how I spend my new year/not prepared distracted
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 1, page: 149, 150 - Author
乙種徵文當選且喜年華去復來/第二次做人Yi zhong zhen wen dang xuan qie xi nian hua qu fu lai/di er ci zuo renMedium level essay competition glad to see the passage of time/be a man again
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 8, page: 54, 55 - Author
盲婚後的清醒/ 他竟走了Mang hun hou de qing xing/ Ta jing zou leA clear head after blind marriage/ He is gone
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 8, page: 103, 104 - Author
團扇須防白露秋/ 他與她的故事Tuan shan xu fang bai lu qiu/ Ta yu ta de gu shiThe fan should be careful when fall white dews have arrived/ His and her story