Browse

潭華僊

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
潭華僊Tan HuaxianGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 6
Article
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 2, page: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 - Author
瑤臺玉韻(續)Yao tai yu yun (xu)Yao tai yu yun (continue)
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 3, page: 121, 122, 123, 124, 125, 126 - Author
瑤臺玉韻(續)Yao tai yu yun (xu)Yao tai yu yun (continue)
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 4, page: 85, 86, 87, 88, 89, 90 - Author
瑤臺玉韻Yaotai yu yunYaotai and beautiful verses
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 8, page: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 - Author
瑤臺玉韻 (續前四月號)Yao yi yu yun (Xu qian si yue hao)Yao yi yu yun (no. 4 continued)
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 - Author
瑤臺玉韻 (續八月號)Yao yi yu yun (Xu qian ba yue hao)Yao yi yu yun (no. 8 continued)
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 98 - Author
介紹幾本關於婦女問題的日本書籍Jie shao ji ben guan yu fu nu wen ti de Riben shu jiIntroduction to several Japanese books on woman questions