Browse

伍光建

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
伍光建Wu GuangjianGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1867-00-001943-06-10male-


Authority data
Wikidata, Baidu 


Assignments: 5
Advertisement
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 132 - Translator
中學國語文科補充讀本Zhong xue guo yu wen ke bu chong du benSupplementary reading materials of art subjects in the Chinese language for middle-school
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 4, page: 117 - Translator
法國大革命史Faguo da ge ming shiHistory of French revolution
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 13 - Translator
泰西進步概論Tai xi jin bu gai lunThe past living
 
Funü zazhi, Vol: 17, Iss: 11, page: 9 - mentioned in advertisement
十九世紀歐洲思想史Shi jiu shi ji Ouzhou si xiang shiA History of European Thought in the 19th Century
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 153, 154 - mentioned in advertisement
新書Xin shuNew books