Browse

穆箕香

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
穆箕香Mu JixiangChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Authority data
 - 


Assignments: 5
Article
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 8, page: 49, 50, 51 - Author
盲婚後的清醒/ 天是快亮了Mang hun hou de qing xing/ Tian shi kuai liang leA clear head after blind marriage/ The sun is coming up
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 8, page: 105, 106 - Author
團扇須防白露秋/ 悵觸與悲傷Tuan shan xu fang bai lu qiu/ Chang chu yu bei shangThe fan should be careful when fall white dews have arrived/ Melancholiness and sadness
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 9, page: 102, 103, 104 - Author
負債置新裝/ 體面呢還是丟臉呢Fu zhai zhi xin zhuang/ Ti mian ne hai shi diu lian neUse a debt to make a new arrangement/ Saving face or losing face?
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 10, page: 167, 168, 169 - Author
婦人隊中/ 女紅和妝飾Fu ren dui zhong/ Nu gong he zhuang shiIn the group of women/ Needlework and decoration
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 12, page: 58, 59 - Author
誰揉碎牠Shuí róu suì tāWho crumbles it