Browse

Kant, Immanuel

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Kant, ImmanuelGiven Name (名)Germanpreferred Name
康德KangdeOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
KantGiven Name (名)German

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1724-04-221804-02-12male-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata 


Assignments: 7
Article
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 59, 60, 61, 62, 63 - mentioned in article
常識的基礎是甚麼Chang shi de ji chu shi shen me What is the foundation of basic knowledge
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 67, 68, 69, 70 - mentioned in article
關於天的一些知識/宇宙開闢論Guan yu tian de yi xie zhi shi/yu zhou kai pi lunKnowledge about the universe/dicussion on the creation of the universe
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 131, 132, 133 - mentioned in article
美術與人生的關係/ 均能怡情適性自得其樂Mei shu yu ren sheng de lian xi/ Jun neng yi qing shi xing zi de qi leThe relationship between art and life/ Both can be delightful, suitable, and enjoyable
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 37, 38, 39, 40, 41 - mentioned in article
愛與人生/ 不願沒有他而活着Ai yu ren sheng/ Bu yuan mei you ta er huo zheLove and life/ Do not want to live without him
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55 - mentioned in article
愛與人生/ 這是一個難猜的謎兒Ai yu ren sheng/ Zhe shi yi ge nan cai de mi erLove and life/ This is a riddle hard to guess
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 - mentioned in article
男性中心說與女性中心說Nan xing zhong xin shuo yu nu xing zhong xin shuoAndrocentrism and gynocentrism