Browse

Edward Carpenter

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Edward CarpenterGiven Name (名)Englishpreferred Name
嘉本特JiabenteOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
CarpenterOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)English
加本特JiabenteOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
加本德JiabendeOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
CrapenterOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)English

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1844-08-291929-06-28male-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata 


Assignments: 10
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 21, 22, 23, 24, 25, 26 - mentioned in article
近世愛之變遷史Jin shi ai zhi bian qian shiChanges in the history of love in modern times
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 5, page: 27, 28, 29, 30 - mentioned in article
我國女青年的傾向Wo guo nu qing nian de qing xiangThe tendencies of our country s young ladies
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 5, page: 50 - Author
愛的俗化Ai de su huaThe vulgarization of love
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 6, page: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 - mentioned in article
社會革命與中國婦女問題She hui ge ming yu zhong guo fu nu wen tiSocial revolution and Chinese woman question
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55 - mentioned in article
愛與人生/ 這是一個難猜的謎兒Ai yu ren sheng/ Zhe shi yi ge nan cai de mi erLove and life/ This is a riddle hard to guess
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 211, 212, 213, 214, 215, 216 - mentioned in article
藝術的結婚Yi shu de jie hunThe marriage of art
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 8, page: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 - Author
中性論Zhong xing lunDiscussion on neutrality
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 98 - mentioned in article
介紹幾本關於婦女問題的日本書籍Jie shao ji ben guan yu fu nu wen ti de Riben shu jiIntroduction to several Japanese books on woman questions
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 1, page: 10, 11 -
戀愛論摘錄lian ai lun zhai luExcerpts about philosophy of love