Browse

徐鶴林

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
徐鶴林Xu HelinChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Authority data
 - 


Assignments: 6
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 118, 119, 120, 121 - Author
美術與人生的關係/ 甚麼生活革命Mei shu yu ren sheng de lian xi/ Shen me sheng huo ge mingThe relationship between art and life/ What is life revolution
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 208, 209 - Author
婦女的美術/ 應該研究文藝Fu nu de mei shu/ Ying gai yan jiu wen yiWomen s arts/ Should study literature and art
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 300, 301, 302, 303, 304 - Author
西湖上的喜劇Xihu shang de xi juThe comedy on the West Lake
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 2, page: 124, 125, 126 - Author
墮落的青年/ 惡化後的供狀Duo luo de qing nian/ E hua hou de gong zhuangDegenerate youths/ The conviction after deterioration
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 112, 113, 114 - Author
兩個傻孩子Liang ge shang hai ziTwo foolish kids
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 112, 113, 114 - Author
縫工的玩偶/ 天性上的缺點Feng gong de wan ou/ Tian xing shang de que dianThe tailor s puppet/ The deficients of human nature